Copernic Avocats reprezentowała spółkę TUiR WARTA S.A.

grudzień 2021Reprezentacja przed sądami

  1. Reprezentacja przed sądami
  2. Copernic Avocats reprezentowała spółkę TUiR WARTA S.A.

S ąd apelacyjny w Paryżu interpretuje klauzulę postojową polisy TUiR WARTA SA.

Kancelaria COPERNIC AVOCATS reprezentowała interesy TUiR WARTA SA w sporze dotyczącym transportu międzynarodowego (mec. Iwona Jowik).

Ważnym wyrokiem z dnia 14 grudnia 2021 r. Sąd apelacyjny w Paryżu, Izba Handlowa Międzynarodowa, orzekł o charakterze klauzuli postojowej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego.

W sprawie tej, Kancelaria COPERNIC AVOCATS po raz kolejny reprezentowała interesy Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA w postępowaniu dotyczącym transportu międzynarodowego.

Sąd apelacyjny potwierdził korzystny dla Ubezpieczyciela wyrok Sądu pierwszej instancji. Mianowicie, postanowił on o wykluczeniu odpowiedzialności gwarancyjnej Ubezpieczyciela w przypadku niedostosowania się przez przewoźnika do specjalnych postanowień klauzuli postojowej w przewozie towarów wrażliwych. W tym kontekście, Sąd dokonał istotnej interpretacji klauzuli postojowej zawartej w polisie ubezpieczeniowej WARTY.

Uznał on, że postanowienie przyznające ochronę ubezpieczeniową w transporcie międzynarodowym towarów wrażliwych (przewóz tytoniu) wyłącznie w przypadku postoju kierowcy w miejscach spełniających określone warunki – m.in. na parkingu strzeżonym, na terenie trwale ogrodzonym, zamkniętym dozorowanym oraz oświetlonym, na parkingach znajdujących się przy danych obiektach – jest jasne i wyraźne oraz daje kierowcom wiele alternatyw bezpiecznego postoju biorąc pod uwagę szczególne okoliczności związane z transportem tytoniu.

W związku z powyższym, jeżeli szkoda powstała podczas postoju niespełniającego warunków klauzuli parkingowej, Ubezpieczyciel jest uprawniony do odmowy wypłaty odszkodowania. Nie jest przy tym konieczne scharakteryzowanie winy po stronie kierowców.

Treść wyroku poniżej: