Terminy płatności w transporcie we Francji

maj 2015Prawo przewozowe

  1. Prawo przewozowe
  2. Terminy płatności w transporcie we Francji

Po wielu latach nadużyć, gdzie terminy płatności wobec firm transportowych były ustalane na 90 dni czy nawet jeszcze dłużej, Francja dysponuje wreszcie ustawodawstwem chroniącym przewoźnika w tym względzie.

I tak ustawa z dnia 5 stycznia 2006 roku o wdzięcznej nazwie „Bezpieczeństwo i rozwój transportów” wprowadziła do Artykułu L. 441-6 francuskiego Kodeksu handlowego przepis ustalający, specjalnie dla dziedziny transportu, termin zapłaty na maksymalnie 30 dni od chwili wystawienia faktury.

Skąd jednakże doniosłość tego tekstu? Wszakże wcześniej problematyka zapłaty za transport stanowiła również przedmiot uregulowań prawnych.

Przed wejściem w życie nowej ustawy termin płatności w prawie francuskim był co prawda ustalony na 30 dni, chyba że… strony postanowiły inaczej. W praktyce więc termin ustalony ustawowo znajdował zastosowanie rzadko, niejako w braku przeciwnego oświadczenia woli stron.

Przełomowość zmiany w Artykule L. 441-6 francuskiego Kodeksu handlowego polega na tym, że obecnie termin 30 dni jest terminem maksymalnym i nieprzekraczalnym. Fakt ustalenia dłuższego terminu płatności jest sankcjonowany administracyjną karą grzywny do 75.000 euro w przypadku osoby fizycznej. Natomiast 375.000 euro jeżeli odpowiedzialność zostanie przypisana osobie prawnej.

Należy również przeprowadzić wyraźną linię podziału pomiędzy sankcjonowanym administracyjnie wyznaczeniem terminu płatności dłuższego niż 30 dni oraz opóźnieniami w płatnościach. W tym drugim przypadku przewoźnikowi należy się kara umowna (która nie może być niższa niż trzykrotność stawki odsetek ustawowych) oraz ewentualnie odszkodowanie.