Terminy przedawnienia we Francji

grudzień 2021Reprezentacja przed sądami

  1. Reprezentacja przed sądami
  2. Terminy przedawnienia we Francji

We Francji terminy przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą mogą wynosić od kilku miesięcy do 30 lat.

Co do zasady, w prawie francuskim roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się z upływem 5 lat, chyba że przewidziane są terminy krótsze. Dotyczy to zarówno zobowiązań pomiędzy przedsiębiorcami, jak również tych gdzie jedną ze stron jest konsument.

Podstawowy przedawnienia w prawie cywilnym i handlowym został obniżony z 30 do 5 lat ustawą z dnia 17 czerwca 2008 r. Powyższa nowelizacja miała na celu uporządkowanie i sprecyzowanie zasad dotyczących przedawnienia, jak również zrównanie terminów obowiązujących w innych krajach Europy.

Ustawa ta zachowała terminy dłuższe, jeżeli chodzi o wykonywanie orzeczeń sądowych i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkody na osobie lub spowodowane przez obiekt budowlany (10 lat).

W praktyce najwięcej problemów powodują jednak liczne przepisy dotyczące zasad prowadzenia działalności gospodarczej zawierające krótsze terminy przedawnienia.

Przedstawiają się one jak następuje:

  • Termin 5 lat jest podstawowym terminem przedawnienia znajdującym zastosowanie w dziedzinie prawa gospodarczego oraz w ważniejszych kwestiach z zakresu prawa pracy.
  • Termin 3 lat został przewidziany dla spraw związanych z funkcjonowaniem spółek handlowych. Dla przykładu znajduje on zastosowanie w zakresie roszczeń o unieważnienie umowy spółki, decyzji jej organów, jak również roszczeń wobec członków władz spółki.
  • Roszczenia z tytułu zapłaty lub z tytułu zwrotu omyłkowo wypłaconego wynagrodzenia przedawniają się również w okresie 3 lat. Powództwo może dotyczyć wypłaty należnych kwot z 3-letniego okresu, natomiast gdy umowa o pracę została rozwiązana, 3-letni termin odnosi się do okresu poprzedającego rozwiązanie umowy. Ów termin przedawnienia liczony jest od dnia, w którym osoba dochodząca roszczenia dowiedziała się, lub mogła się dowiedzieć o okolicznościach pozwalających jej na jego dochodzenie. (art. L. 3245-1 kodeksu pracy).
  • Roszczenia sprzedawcy o zapłatę ceny sprzedaży przeciwko osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami oraz roszczenia z tytułu najmu lokali użytkowych (bail commercial) przedawniają się z upływem 2 lat.
  • W terminie 1 roku przedawniają się roszczenia wynikające z umowy przewozu towarów (art. L. 133-6 Kodeksu handlowego) oraz roszczenia posiadacza czeku przeciwko trasatowi (termin istotny mając na uwadze, że czek stanowi jeden z podstawowych sposobów dokonywania płatności we Francji).
  • Termin 6 miesięcy został przewidziany dla roszczeń o unieważnienie połączenia lub podziału spółek (art. L. 235-9 Kodeksu handlowego).

Szczególne zasady w dziedzinie przedawnienia znajdują zastosowanie do działalności prowadzonej w sektorze budownictwa. W ten oto sposób, roszczenia przeciwko wykonawcom przedawniają się, w zależności od charakteru wykonywanych prac, w terminie 10 lub 2 lat.

Na zakończenie należy jeszcze podkreślić, że dla przypadków, dla których nie został przewidziany krótszy termin, przedawnienie wynosi 5 lat niezależnie od charakteru zobowiązania.