Płaca minimalna dla kierowców – FRANCJA

styczeń 2021Prawo przewozowe

 1. Prawo przewozowe
 2. Płaca minimalna dla kierowców - FRANCJA

Płaca minimalna i stawki dla kierowców w transporcie towarów i osób na terytorium Francji wciąż są źródłem wielu zapytań i wątpliwości.

W konsekwencji, celem wyjaśnienia, poniżej przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie zasad wykonywania przepisów o wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego posiadających siedzibę poza terytorium Francji.

Płaca minimalna – przewóz towarów
(od 1 paźdwiernika 2021 r.)

Rodzaj pojazdu
DMC do 3,5 tony
Przewóz towarów
Płaca minimalna / godz. dla kierowcy
10,48 €
Rodzaj pojazdu
DMC od 3,5 do 11 ton
Przewóz towarów
Płaca minimalna / godz. dla kierowcy
10,48 €
Rodzaj pojazdu
DMC od 11 do 19 ton
Przewóz towarów
Płaca minimalna / godz. dla kierowcy
10,48 €
Rodzaj pojazdu
DMC powyżej 19 ton
Przewóz towarów
Płaca minimalna / godz. dla kierowcy
10,48 €
Rodzaj pojazdu
Wysoce wykwalifikowani kierowcy pojazdów ciężarowych
Przewóz towarów
Płaca minimalna / godz. dla kierowcy
10,49 €

W zależności od stażu pracy, przewidziane są podwyżki wskazanego powyżej, minimalnego wynagrodzenia, to jest:

 • + 2 % – po 2 latach stażu zakładowego
 • + 4 % – po 5 latach stażu zakładowego
 • + 6 % – po 10 latach stażu zakładowego
 • + 8 % – po 15 latach stażu zakładowego

Ponadto kierowcy pracującemu w niedzielę lub święto przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za ten dzień w wysokości:

 • 10,50 euro, jeśli czas pracy w niedzielę lub święto wynosi poniżej 3 godzin
 • 24,43 euro jeśli czas pracy w niedzielę lub święto wynosi 3 godziny lub więcej

Płaca minimalna – Przykładz uwzględnieniem stażu pracy:

Dla kierowcy przewożącego towary, którego staż pracy wynosi powyżej 5 lat i który prowadzi pojazd o dozwolonej masie całkowitej powyżej 19 ton, należy przyjąć przelicznik + 4 %, a więc : 10,48 € + 4 %, co daje w sumie 10,90 € za godzinę. Jeśli ponad 3 godziny jego pracy przypada na niedzielę, otrzyma on jednorazowy dodatek w wysokości 24,43 euro.

Płaca minimalna – przewóz osób
(od 1 stycznia 2019 r.)

Kierowca
Kierowca autokaru pomagający konduktorowi także w zakresie obsługi przewożonych przesyłek
Przewóz osób
Płaca minimalna / godz. dla kierowcy
10,5380 €
Kierowca
Kierowca autokaru pełniący obowiązki konduktora, czyli osoby odpowiedzialnej za pobieranie opłat za przewóź pasażerów, bagażów i przesyłek
Przewóz osób
Płaca minimalna / godz. dla kierowcy
10,6149 €
Kierowca
Kierowca autokaru turystycznego z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia autokaru, spełniający wymogi zawarte w wierszu 1. lub 2. powyżej
Przewóz osób
Płaca minimalna / godz. dla kierowcy
10,8345 €
Kierowca
Kierowca luksusowego autokaru turystycznego wyposażonego w co najmniej 32 fotele. Kierowca pracujący na długich trasach turystycznych, liczących co najmniej 5 dni
Przewóz osób
Płaca minimalna / godz. dla kierowcy
11,0978 €

Staż pracy wpływa na podwyższenie minimalnego wynagrodzenia wymienionego w powyższej tabeli, a mianowicie:

 • + 2 % – po roku stażu zakładowego
 • + 6 % – po 5 latach stażu zakładowego
 • + 8 % – po 10 latach stażu zakładowego
 • + 10 % – po 15 latach stażu zakładowego.

Podobnie i tu  w razie pracy wykonywanej w niedzielę lub święta, dodatek za ten dzień został określony na kwotę:

 • 14,34 euro, jeśli czas pracy w niedzielę lub święto wynosi poniżej 3 godzin
 • 28,66 euro jeśli czas pracy w niedzielę lub święto wynosi 3 godziny lub więcej

Inne przydatne informacje:

1. Typ pojazdów

Przepisy jednakowo traktują pojazdy o DMC poniżej i powyżej 3,5 tony.

2. Transport „na pusto” (bez ładunku)

Należy pamiętać, że francuska regulacja znajduje zastosowanie również do pracownika, który w ramach stosunku pracy wykonuje międzynarodowy transport towarów (zarówno w transporcie lądowym lub pływającym), niezależnie od tego, czy pojazd, którym kieruje jest załadowany, czy nie.

3. Wyłączenia

a. Osoby pracujące na własny rachunek

Co do zasady, osoby pracujące na własny rachunek nie są objęte zakresem obowiązywania niniejszych przepisów. Niemniej jednak, zwrócić należy uwagę, że we Francji jedynie faktyczna niezależność oraz brak stosunku podporządkowania pozwolą uznać danego kierowcę za samodzielnego przedsiębiorcę. Innymi słowy, sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie ma w tym zakresie decydującego znaczenia. Jeżeli zatem między kierowcą, a osobą, w imieniu której świadczy on usługę przewozu występuje stosunek podporządkowania, z dużym prawdopodobieństwem kierowca zostanie uznany za pracownika osoby zlecającej, a więc podlegającego regulacji.

b. Przedsiębiorstwa przemysłowe

Przedsiębiorstwa (np. przemysłowe), zatrudniające personel drogowy lub pływający celem przewożenia towarów ich produkcji są zwolnione ze stosowania francuskiej regulacji. Omawiane regulacje dotyczą bowiem jedynie firm o statusie przedsiębiorstwa transportu publicznego.

c. Tranzyt przez terytorium Francji

Z zakresu zastosowania omawianej regulacji wyłączony został tranzyt przez terytorium Francji., przepisów nie stosuje się, jeżeli we Francji nie następuje żaden załadunek lub rozładunek towarów, bądź zabieranie lub wysadzanie pasażerów.

d. Import pojazdów kupionych we Francji

Również sytuacje, w których zagraniczna firma kupuje pojazdy we Francji nie są objęte regulacją. Niemniej, wyłączenie to obowiązuje tylko jeżeli import do kraju rejestracji odbywa się przy udziale zatrudnionych przez tę firmę pracowników.