Francuski kodeks pracy (wyciąg)

lipiec 2020Prawo pracy

 1. Prawo pracy
 2. Francuski kodeks pracy (wyciąg)

P oniżej przedstawiamy tłumaczenie najważniejszych, z punktu widzenia polskiego pracodawcy, fragmentów francuskiego kodeksu pracy.

UWAGA ! 1 sierpnia 2020 r. zmieniły się zasady delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej. Zmieniły się również odpowiednie przepisy francuskiego kodeksu pracy.

Do czasu aktualizacji poniższego tłumaczenia przedstawiamy podstawowe zmiany w zakresie delegowania pracowników z Polski do Francji:

 • pracodawcy są zobowiązani do wypłacania pracownikom wynagrodzenia przewidzianego przez właściwy układ zbiorowy, niejednokrotnie wyższego niż ogólnokrajowe minimalne wynagrodzenie,
 • powstały nowe obowiązki informacyjne,
 • maksymalny czas delegowania pracownika jest ograniczony do 12 miesięcy, z możliwością jego przedłużenia o kolejne 6 miesięcy, pod warunkami przewidzianymi przez prawo.

Na koniec należy podkreślić, iż zmiany te nie dotyczyły branży transportowej.

Tytuł IV: Pracownicy tymczasowo oddelegowani przez przedsiębiorstwo niemające siedziby we Francji

Rozdział I : Przepisy ogólne

Artykuł L. 1261-1

Przepisy niniejszego tytułu stosuje się z zastrzeżeniem, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do traktatów, konwencji lub umów należycie ratyfikowanych lub zatwierdzonych i opublikowanych, a w szczególności do traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie oraz do aktów władz tych wspólnot podjętych w celu zastosowania tych traktatów.

Artykuł L. 1261-2

Obowiązki i zakazy nałożone na przedsiębiorców francuskich korzystających ze świadczeń usługodawców, a w szczególności te dotyczące pracy nielegalnej uregulowane w art. L. 8211-1, mają zastosowanie na tych samych zasadach do świadczenia usług przez przedsiębiorstwa niemające siedziby we Francji, a oddelegowujące na jej terytorium swoich pracowników, zgodnie z zasadami określonymi w dekrecie Rady Stanu.

Artykuł L. 1261-3

W rozumieniu niniejszego tytułu, pracownikiem oddelegowanym jest każdy pracownik, którego pracodawca ma ustanowioną siedzibę i wykonuje działalność poza terytorium Francji, i który pracując stale na rachunek tego pracodawcy poza terytorium Francji, na jego polecenie wykonuje przez ograniczony okres czasu pracę na terytorium Francji na warunkach określonych w art. L. 1262-1 i L. 1262-2.

Rozdział II: Warunki oddelegowania i obowiązujące przepisy

Sekcja 1: Warunki oddelegowania

Artykuł L. 1262-1

Pracodawca mający siedzibę poza Francją może tymczasowo oddelegować pracowników do wykonywania pracy na jej terytorium, pod warunkiem, że między tym pracodawcą i pracownikiem istnieje umowa o pracę oraz że stosunek pracy nie zostaje przerwany na czas oddelegowania.

Oddelegowanie jest realizowane:

1.Na rachunek pracodawcy i pod jego kierownictwem w ramach umowy zawartej między pracodawcą a odbiorcą usługi mającym siedzibę lub wykonującym działalność we Francji, albo;

2.Między zakładami należącymi do tego samego przedsiębiorstwa lub między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy przedsiębiorstw albo;

3.Na rachunek pracodawcy bez istnienia umowy między pracodawcą a odbiorcą usług.

Artykuł L. 1262-2

Agencja pracy tymczasowej mająca siedzibę poza terytorium Francji może tymczasowo oddelegować pracowników do pracy u pracodawcy użytkownika mającego siedzibę lub wykonującego działalność na terytorium Francji, pod warunkiem istnienia umowy o pracę między przedsiębiorstwem zagranicznym a pracownikiem oraz, że stosunek pracy nie zostaje przerwany na czas oddelegowania.

Przepisy rozdziału pierwszego tytułu V niniejszego kodeksu dotyczące pracy tymczasowej znajdują zastosowanie do pracowników oddelegowanych w ramach oddelegowania z tytułu pracy tymczasowej, za wyjątkiem art. L. 1251-32 i art. L. 1251-33 dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w kraju ich pochodzenia.

Artykuł L. 1262-2-1

I. Pracodawca, który oddelegowuje jednego lub więcej pracowników, zgodnie z warunkami przewidzianymi w punkcie 1 i 2 artykułu L. 1262-1 i artykułu L. 1262-2, przed tym oddelegowaniem przedkłada inspekcji pracy właściwej dla miejsca, gdzie rozpocznie się usługa, deklarację oddelegowania.

II. Pracodawca wymieniony w ust. I niniejszego artykułu, wyznacza przedstawiciela firmy na terytorium Francji, odpowiedzialnego za utrzymywanie kontaktów z urzędnikami, o których mowa w artykule L. 8271-1-2 przez czas świadczenia pracy.

III. Spełnienie obowiązków wymienionych w ust. I i II niniejszego artykułu nie stanowi domniemania zgodności z prawem oddelegowania.

IV. Pracodawca użytkownik mający siedzibę poza terytorium Francji, który w celu prowadzenia działalności na jej terytorium korzysta z pracowników oddelegowanych do pracy tymczasowej przez agencję pracy tymczasowej, która również ma siedzibę poza terytorium Francji, wysyła inspekcji pracy właściwej dla miejsca rozpoczęcia wykonywania świadczenia oświadczenie, że pracodawcy wiadomo jest o oddelegowaniu swojego pracownika na terytorium Francji oraz ze znane są mu zasady przewidziane w niniejszym tytule VI.

Artykuł L. 1262-2-2

Warunki, w jakich pracodawcy wymienieni w art. L. 1262-1 i L. 1262-2 są zobowiązani do przesłania drogą elektroniczną deklaracji, o której mowa w pkt, I art. L. 1262-2-1 niniejszego kodeksu lub zaświadczenia, o którym mowa w art. L. 1331-1 kodeksu transportowego, są ustalone na mocy dekretu Rady Stanu podjętego po wydaniu opinii Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód.

Artykuł L. 1251-49

Agencja pracy tymczasowej przedstawia na każde żądanie dowód posiadania gwarancji finansowej zapewniającej, na wypadek braku płatności z jej strony, płatność:

 1. Wynagrodzeń i ich dodatków
 2. Odszkodowań wynikających z niniejszego rozdziału;
 3. Obowiązkowych składek należnych instytucjom ubezpieczenia społecznego lub innym instytucjom związanym z zabezpieczeniem społecznym pracowników;
 4. Zwrotów, które mogą w stosownym wypadku obciążać pracodawców na rzecz instytucji ubezpieczenia społecznego lub innych instytucji związanych z zabezpieczeniem społecznym pracowników na warunkach określonych w art. L. 244-8 Kodeksu ubezpieczeń społecznych.
Artykuł L. 1251-50

Gwarancja finansowa może mieć wyłącznie formę poręczenia udzielonego przez towarzystwo poręczeń wzajemnych, towarzystwo gwarancji zbiorowych, towarzystwo ubezpieczeń, bank lub organizację finansową uprawnioną do udzielania poręczeń.

Jej wysokość jest obliczana procentowo na podstawie obrotu rocznego danego przedsiębiorstwa.

Nie może ona być jednak niższa niż minimum ustalane corocznie w dekrecie, przy uwzględnieniu średniej ewolucji wynagrodzeń.

   Dekret nr 2018-1264 z dnia 30 grudnia 2019 r. odnoszący się do kwoty minimalnej gwarancji finansowej posiadanej przez agencje pracy tymczasowej

   „Artykuł 1

   Ustala się kwotę minimalnej gwarancji finansowej przewidzianej w art. L. 1251-50 na rok 2017 na 129.239 euro.”

   Artykuł L. 1251-51

   Agencja pracy tymczasowej dostarcza, na żądanie pracodawcy użytkownika, zaświadczenie wydane przez organ ubezpieczeń społecznych dotyczący jego sytuacji w odniesieniu do pokrywania składek na ubezpieczenie społeczne należnych tym organom.

   Artykuł L. 1251-52

   W przypadku braku płatności ze strony agencji pracy tymczasowej i gdy wysokość poręczenia nie jest wystarczająca, pracodawca użytkownik wstępuje w obowiązki agencji pracy tymczasowej w zakresie płatności kwot, które pozostają należne pracownikom tymczasowym oraz instytucjom ubezpieczenia społecznego lub innym instytucjom związanym z zabezpieczeniem społecznym, którym podlegają ci pracownicy, za okres pracy u pracodawcy użytkownika.

   Artykuł L. 1262-3

   Pracodawca nie może powoływać się na przepisy mające zastosowanie do oddelegowania pracowników, jeżeli w kraju, w którym ma siedzibę prowadzi wyłącznie działalność administracyjną lub związaną z wewnętrznym zarządem lub jeśli na terytorium kraju [Francji] wykonuje działalność w sposób zwyczajowy, stały i ciągły. W szczególności, nie może się on powoływać na te przepisy, jeżeli na jego działalność składa się poszukiwanie i pozyskiwanie klienteli lub rekrutacja pracowników na tym terytorium.

   W takiej sytuacji, pracodawca podlega przepisom kodeksu pracy mającym zastosowanie do przedsiębiorstw z siedzibą na terytorium kraju [Francji].

   Sekcja 2 : Obowiązujące przepisy

   Artykuł L. 1262-4

   Pracodawcy tymczasowo oddelegowujący swoich pracowników do pracy na terytorium kraju [Francji] podlegają w dziedzinie prawa pracy przepisom ustaw oraz układów zbiorowych pracy znajdujących zastosowanie do pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorstwa z tej samej branży mające siedzibę we Francji, co do następujących zagadnień:

   1. Indywidualnych oraz zbiorowych uprawnień związanych ze stosunkiem pracy;
   2. Zakazu dyskryminacji i nakazu równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu;
   3. Ochrony macierzyństwa, urlopów macierzyńskich i ojcowskich, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego oraz urlopów na wypadek zdarzeń rodzinnych;
   4. Warunków kierowania do wykonywania pracy tymczasowej i gwarancji należnych pracownikom od przedsiębiorców wykonujących działalność jako agencje pracy tymczasowej.
   5. Wykonywania prawa do strajku;
   6. Wymiaru czasu pracy, czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych, dni wolnych od pracy, płatnych urlopów wypoczynkowych, czasu pracy i czasu pracy w porze nocnej pracowników młodocianych;
   7. Warunków przynależności do kas urlopowych i na wypadek przestoju spowodowanego złymi warunkami atmosferycznymi;
   8. Wynagrodzenia minimalnego i wypłaty wynagrodzeń, w tym dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, jak również dodatki do wynagrodzenia przewidziane w ustawie lub w układzie zbiorowym,
   1. Zasad dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy, wieku dopuszczenia do pracy, zatrudnienia dzieci;
   2. Pracy nielegalnej.

   Artykuł L. 1262-4-1

   I. Zlecający lub inwestor, który zawiera umowę z usługodawcą oddelegowującym pracowników w warunkach określonych w artykułach L. 1262-1 i L. 1262-2 weryfikuje, czy przed rozpoczęciem oddelegowania, usługodawca wypełnił obowiązki, o których mowa w ust. I i II artykułu L. 1262-2-1.

   W przypadku nieotrzymania od kontrahenta kopii zgłoszenia przewidzianego w ust. I artykułu L. 1262-2-1, inwestor lub zlecający wysyła w ciągu czterdziestu ośmiu godzin po rozpoczęciu oddelegowania, zgłoszenie do inspekcji pracy miejsca rozpoczęcia świadczenia. Informacje, które powinny być zawarte w zgłoszeniu są określone przez dekret.

   Okoliczności, w których zlecający lub inwestor zobowiązani są przesłać drogą zdematerializowaną, zaświadczenie, o którym mowa w ustępie drugim niniejszego pkt. I są ustalane przez dekret Rady Stanu (Conseil d’Etat) po uzyskaniu opinii Krajowej Komisji Informatyki i Swobód.

   II. Inwestor weryfikuje przed rozpoczęciem oddelegowania, czy każdy z bezpośrednich lub pośrednich podwykonawców swoich kontrahentów, których zatwierdza on na mocy art. 3 ustawy nr 75-1334 z 31 grudnia 1975 dotyczącej podwykonawstwa, i każdy z przedsiębiorców świadczących usługi pracy tymczasowej, z jakimi któryś z jego podwykonawców lub któryś z jego kontrahentów zawarł umowę, którzy oddelegowują pracowników w warunkach określonych w art. L. 1262-1 i art. L.1262-2 spełnili obowiązek, o którym mowa w pkt I artykułu L. 1262-2-1.

   Artykuł L. 1262-4-2

   Artykuł L. 1262-4-2 nie ma zastosowania do osób indywidualnych, które zawierają umowę z usługodawcą mającym siedzibę poza terytorium Francji dla celów osobistych swoich własnych, ich współmałżonka, partnera, z którym są związani obywatelską umową solidarności, konkubenta, wstępnych lub zstępnych.

   Artykuł L. 1262-4-3

   Inwestor lub zlecający na piśmie poinformowany przez jednego z urzędników kontroli, o których mowa w art. L. 8271-1-2 o niezapłaceniu przez swojego kontrahenta, przez bezpośredniego lub pośredniego podwykonawcę lub przez kontrahenta podwykonawcy częściowo lub całkowicie, minimalnej ustawowej lub ustalonej przez układ zbiorowy, pensji należnej pracownikowi oddelegowanemu w rozumieniu art. L 1261-3, niezwłocznie nakazuje na piśmie temu podwykonawcy lub kontrahentowi, jak również ich bezpośredniemu zlecającemu, niezwłoczne zaprzestanie takiej sytuacji [istnienia niezapłaconych należności].

   W razie niezareagowania na zaistniałą sytuację w terminie określonym w rozporządzeniu, inwestor lub zlecający, jeśli nie wypowie umowy świadczenia usług, jest solidarnie odpowiedzialny z pracodawcą pracownika za zapłatę należnego wynagrodzenia, odszkodowań i składek na zasadach określonych rozporządzeniu Rady Stanu.

   Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do osoby fizycznej, która zawiera umowę z przedsiębiorcą na prywatny użytek swój, swojego małżonka, partnera, z którym są związani obywatelską umową solidarności, konkubenta, wstępnych lub zstępnych.

   Artykuł L. 1262-4-4

   Jeżeli pracownik oddelegowany jest ofiarą wypadku przy pracy, zawiadomienie jest wysyłane do inspekcji pracy właściwej ze względu na miejsce wypadku.

   Zawiadomienie jest dokonywane, w terminie i zgodnie z warunkami określonymi przez dekret Rady Stanu (Conseil d’Etat), przez:

   1. Pracodawcę lub jego przedstawiciela wybranego zgodnie z art. L. 1262-2-1, jeżeli pracownik jest oddelegowany na zasadach określonych w punkcie 3 artykułu L. 1262-1;
   2. Zlecającego lub inwestora, który zawarł umowę z usługodawcą oddelegowującego pracowników na zasadach określonych w punkcie 1 oraz w punkcie 2 artykułu L. 1262-1 lub w art. L. 1262-2.
   Artykuł L. 1262-4-5

   W przypadku projektów budowlanych lub inżynierii lądowej i wodnej na podstawie art. L. 4532-10, inwestor udostępnia pracownikom oddelegowanym, poprzez wywieszenie w miejscu pracy, informacje o przepisach mających do nich zastosowanie na podstawie art. L. 1262-4. Informacje są łatwo dostępne i przetłumaczone na jeden z oficjalnych języków używanych w państwach pochodzenia pracowników oddelegowanych.

   Dekret określa warunki wykonywania tego obowiązku, w szczególności zakres informacji, o których mowa w ustępie pierwszym.

    Artykuł L. 1262-5

    Dekret Rady Stanu (CONSEIL D’ETAT) określa:

    1. Warunki i sposoby zastosowania przepisów w odniesieniu do zagadnień wymienionych w artykule L. 1262-4;
    2. „Warunki, w których wymagane jest od zagranicznego przedsiębiorcy świadczącego usługi dokonanie czynności zgłoszeniowych;”
    1. Przysługujące zwolnienia z dokonania określonych czynności;
    2. Sposoby wyznaczania i kompetencje przedstawiciela, o którym mowa w pkt II artykułu L. 1262-2-1;
    3. Sposób, w jaki odbywa się weryfikacja, o której mowa w artykule L. 1262-4-1;
    4. „Sposoby zastosowania artykułu L. 1264-3.”
    5. Warunki zastosowania art L. 1263-7, między innymi rodzaj dokumentów, jakie powinny być przetłumaczone na język francuski oraz sposób ich przechowywania na terytorium kraju [Francji].
    Artykuł L. 1262-6

    Bez uszczerbku dla art. L. 1262-3 i sekcji 2 niniejszego rozdziału, pracodawcy oddelegowujący jednego lub więcej pracowników na warunkach określonych w pkt 1 i 2 artykułu L. 1262-1 do świadczenia usług i operacji krótkoterminowych lub w ramach zdarzeń jednorazowych, w których oddelegowani pracownicy wykonują jedną z czynności uwzględnionych w liście znajdującej się w zarządzeniu ministra właściwego do spraw pracy są zwolnieni z obowiązków przewidzianych w I i II artykułu L. 1262-2-1.

    Zarządzenie wskazane w pierwszym akapicie niniejszego artykułu określa, dla każdego zidentyfikowanego działania, czas trwania działalności we Francji w okresie referencyjnym.

    Dekret Rady Stanu (Conseil d’Etat) określa, w razie potrzeby, korekty przyznane pracodawcom wymienionym w pierwszym akapicie niniejszego artykułu w celu zastosowania art. L. 1263–7, w szczególności charakter dokumentów do przetłumaczenia na język francuski i ich metody przechowywania na terytorium kraju [Francja]”

    Artykuł L. 1263-1

    Postanowienia niniejszej sekcji nie mają zastosowania do agencji pracy tymczasowej określonych w art. L. 1251-2 i do agencji modelek określonych w art. L. 7123-12.

    Rozdział III: Kontrola

    Artykuł L. 1263-1

    Urzędnicy kontroli wymienieni w art. L. 8112-1 i odpowiednie organy odpowiedzialne za koordynację ich działań są uprawnione do wzajemnego wymieniania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do zastosowania przepisów tego tytułu.

    Podmioty te mogą również przekazywać powyższe informacje i dokumenty uprawnionym organom z państw obcych posiadającym analogiczne uprawnienia oraz organom mającym za zadanie koordynację ich działań w tych państwach.

    Urzędnicy kontroli wymienieni w art. L.8271-1-2 mają prawo dostępu do danych znajdujących się w zaświadczeniach oddelegowania przesłanych do inspekcji pracy na podstawie art. L.1262-2-1 i art. L.1262-4-1, które są niezbędne do realizacji ich zadań walki z pracą nielegalną.

    Artykuł L. 1263-2

    Dekret Rady Stanu (CONSEIL D’ETAT) określa rodzaje informacji, które mogą być przekazywane oraz warunki ochrony informacji o charakterze osobistym.

    Artykuł L. 1263-3

    Jeśli urzędnik kontroli inspekcji pracy, o którym mowa w art. L. 8112-1 stwierdzi poważne naruszenie przez pracodawcę mającego siedzibę poza terytorium Francji, który oddelegowuje pracowników na terytorium kraju [Francji], artykułu L. 3131-1 dotyczącego dziennego odpoczynku, artykułu L. 3132-2 dotyczącego tygodniowego odpoczynku, artykułu L. 3121-18 dotyczącego maksymalnego tygodniowego czasu pracy, artykułu L. 3231-20 dotyczącego maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy stwierdzi całkowite lub częściowe niezapłacenie wynagrodzenia ustawowego lub umownego, stwierdzi naruszenie przez pracodawcę lub jego przedstawiciela obowiązku, o którym mowa w artykule L. 1263-7 w celu kontroli przestrzegania postanowień artykułów L. 3231-2, L. 3131-2, L. 3132-2, L. 3121-18 i L. 3121-20 niniejszego kodeksu lub stwierdzi warunki pracy lub zakwaterowania niezgodne z godnością ludzką sankcjonowane przez artykuł 225-14 kodeksu karnego, pisemnie nakazuje temu pracodawcy zaprzestać takiej sytuacji w terminie określonym przez rozporządzenie Rady Stanu.

    W najkrótszym terminie informuje on o tym inwestora lub zlecającego danego pracodawcy.

    Celowe przekazanie przez pracodawcę urzędnikowi kontroli błędnych informacji stanowi poważne naruszenie w rozumieniu ustępu pierwszego.

    W celu zastosowania niniejszego artykułu, jeżeli pracodawca mający siedzibę poza Francją oddelegowuje na terytorium Francji pracowników wykonujących czynności objęte kodeksem rolnictwa i rybołówstwa morskiego, odesłanie do artykułu L. 3132-2 niniejszego kodeksu należy zastąpić artykułem L. 714-1 kodeksu rolnictwa i rybołówstwa morskiego.

    Artykuł L. 1263-4

    W razie nieuregulowania przez pracodawcę stwierdzonej sytuacji w terminie określonym w artykule L. 1263-3, kompetentny organ administracji może, niezwłocznie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem urzędnika kontroli inspekcji pracy stwierdzającym naruszenie, biorąc pod uwagę powtarzalność lub powagę stwierdzonych czynów, zarządzić, umotywowaną decyzją, zawieszenie przez pracodawcę wykonywania danego świadczenia usług na okres nieprzekraczający miesiąca.

    Organ administracji kładzie kres temu środkowi jak tylko pracodawca udowodni, że zaprzestał stwierdzonego naruszenia.

    Artykuł L. 1263-4-1

    Urzędnik kontroli inspekcji pracy lub urzędnik kontroli równorzędnej, o którym mowa w ostatnim ustępie artykułu L. 8112-1, który nie otrzymał, po upływie czterdziestu ośmiu godzin od momentu rozpoczęcia oddelegowania pracownika zaświadczenia oddelegowania, o którym mowa w drugim ustępie punktu I artykułu L. 1262-4-1 może przedłożyć umotywowane sprawozdanie właściwemu organowi administracyjnemu. Właściwy organ administracyjny może zarządzić umotywowaną decyzją, uwzględniając powagę naruszenia, zawieszenie świadczenia usług na czas nieprzekraczający jednego miesiąca.

    Organ administracyjny kładzie kres zawieszeniu po otrzymaniu zaświadczeń oddelegowania dotyczących pracowników, przekazanych przez pracodawcę, zlecającego lub inwestora.

    Kara przewidziana w ustępie pierwszym niniejszego artykułu nie może być nałożona łącznie z administracyjną karą pieniężną przewidzianą w artykule L. 1264-1 oraz artykule L. 1264-2.

    Dekret Rady Stanu (Conseil d’Etat) określa warunki zastosowania niniejszego artykułu.

    Artykuł L. 1263-4-2

    Urzędnik nadzoru inspekcji pracy lub równoważny urzędnik kontroli, o którym mowa w ostatnim akapicie art. L. 8112-1, który mówi, ze w stosownych przypadkach po otrzymaniu deklaracji, o której mowa w art. L. 1262 -2-1, brak zapłaty kwot należnych w ramach jednej z grzywien przewidzianych w artykułach L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 lub L. 8115-1, które zostały zgłoszone pracodawcy mającemu siedzibę za granicą delegującego jednego lub więcej pracowników na warunkach przewidzianych w art. L. 1262-1 lub L. 1262-2, przedkłada uzasadnione sprawozdanie właściwemu organowi administracyjnemu. Ten ostatni niezwłocznie informuje zainteresowane przedsiębiorstwo, przed rozpoczęciem świadczenia, o naruszenia i nakazuje mu ich zaprzestanie poprzez zapłacenie należnych kwot.

    W przypadku braku uregulowania przed rozpoczęciem świadczenia, organ administracyjny może zarządzić, z uwagi na poważny charakter naruszenia, w formie decyzji z uzasadnieniem, zakaz świadczenia usług na okres dwóch miesięcy z możliwością przedłużenia. Usługa nie może się rozpocząć bez uregulowania naruszenia.

    Organ administracyjny zezwala na świadczenie po zapłaceniu kwot wymienionych w pierwszym akapicie niniejszego artykułu.

    Artykuł L. 1263-5

    Decyzja o zawieszeniu świadczenia usług wydana przez organ administracyjny na podstawie artykułu L. 1263-4 lub artykułu L. 1263-4-1 nie powoduje zerwania ani zawieszenia umowy o pracę, ani żadnej szkody majątkowej dla zainteresowanych pracowników.

    Artykuł L. 1263-6

    Niezastosowanie się przez pracodawcę do decyzji administracyjnej, o której mowa w artykule L.1263-4 lub w artykule L.1263-4-1 podlega karze grzywny administracyjnej, która jest orzekana przez kompetentny organ administracyjny, na podstawie umotywowanego sprawozdania urzędnika kontroli z inspekcji pracy, o którym mowa w artykułach L. 8112-1.

    Określając wysokość grzywny, organ administracyjny bierze pod uwagę okoliczności oraz powagę naruszenia, zachowanie jego autora, jak również jego zasoby oraz zobowiązania finansowe. Grzywna jest niższa lub równa 10.000 euro na danego pracownika za każde naruszenie.

    Prawo wszczęcia przez administrację postępowania zmierzającego do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej przedawnia się z upływem dwóch lat od dnia dokonania naruszenia.

    Pracodawca może zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu administracyjnego, z pominięciem jakiegokolwiek zaskarżenia do organu wyższego stopnia.

    Kara grzywny podlega egzekucji tak jak wierzytelności Skarbu Państwa inne niż podatkowe.

    Artykuł L. 1263-7

    Pracodawca oddelegowujący tymczasowo pracowników na terytorium Francji lub jego przedstawiciel, o którym mowa w artykule L. 1262-2-1 ustęp 2, przedstawia inspekcji pracy w miejscu wykonywania świadczenia dokumenty przetłumaczone na język francuski pozwalające na weryfikację przestrzegania postanowień niniejszego tytułu.

    Artykuł L. 1263-8

    Organ administracyjny, na wniosek jednego lub większej ilości pracodawców wielokrotnie oddelegowujących pracowników zgodnie z warunkami przewidzianymi w art. L. 1262-1 pkt 1 i 2 lub podmiotu mającego upoważnienie, może dostosować procedury, zgodnie z którymi obowiązki przewidziane w ust. I i II art. L. 1262-2-1 i art. L. 1263-7 są spełnione, gdy wraz z wnioskiem dostarczone są informacje poświadczające zgodność z przepisami prawnymi i postanowieniami umownymi w sprawach wymienionych w artykule L. 1262-4.

    O przyznaniu uprawnień na okres nieprzekraczający jednego roku powiadamia się wnioskodawcę.

    W tak ustalonym okresie organ administracyjny może zażądać ujawnienia dokumentów przewidzianych w art. L. 1263–7.

    Organ administracyjny znosi usprawnienia przyznane zgodnie z pierwszym akapitem niniejszego artykułu albo gdy procedury określone na podstawie tego samego akapitu pierwszego nie były przestrzegane, albo w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad mających zastosowanie w sprawach wymienionych w art. L. 1262-4.

    Do wniosku o odnowienie uprawnień dołącza się wszelkie dowody poświadczające zgodność z przepisami prawnymi i postanowieniami umownymi w sprawach wymienionych w artykule L. 1262-4 za okres, który upłynął.

    Dekret Rady stanu (Conseil d’Etat) określa charakter uprawnień, które mogą zostać przyznane w ramach tego artykułu.

     Rozdział: IV Kary administracyjne

     Artykuł L. 1264-1

     Niewypełnienie przez pracodawcę oddelegowującego pracowników któregokolwiek z obowiązków wymienionych w artykule L. 1262-2-1, w artykule L. 1262-4-4 lub w artykule L. 1263-7 podlega administracyjnej karze grzywny, na warunkach określonych w artykule L. 1264-3.

     Artykuł L. 1264-2

     I. Inwestor lub zlecający podlega administracyjnej karze grzywny na warunkach określonych w artykule L. 1264-3:

     1. W przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków wskazanych w ust. I artykułu L.1262-4-1, jeżeli jego kontrahent nie spełnił co najmniej jednego z obowiązków spoczywających na nim na podstawie artykułu L. 1262-2-1;
     2. W przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w artykule L. 1262-4-4;
     3. W przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w artykule L. 1262-4-5.

     II. Niewypełnienie przez inwestora lub zlecającego obowiązku wskazanego w ust. II artykułu L.1262-4-1 podlega administracyjnej karze grzywny, na warunkach określonych w artykule L.1264-3, jeżeli którykolwiek z bezpośrednich lub pośrednich podwykonawców jego kontrahentów lub którekolwiek przedsiębiorca świadczący usługi pracy tymczasowej nie wywiązał się z obowiązku wskazanego w punkcie I artykułu L. 1262-2-1. Niewypełnienie przez pracodawcę użytkownika obowiązku, o którym mowa w ust. IV artykułu L. 1262-2-1 podlega administracyjnej karze grzywny na warunkach określonych w artykule L. 1264-3.

     Artykuł L. 1264-3

     Administracyjna kara grzywny, o której mowa w artykułach L. 1264-1 i L. 1264-2 jest nakładana przez kompetentny organ administracyjny, po stwierdzeniu naruszenia przez urzędników inspekcji pracy o kompetencjach kontrolnych wymienionych w artykułach L. 8112-1 i L. 8112-5.

     Wysokość kary wynosi maksymalnie 4.000 euro na jednego oddelegowanego pracownika i maksymalnie 8.000 euro w przypadku ponownego naruszenia dokonanego w ciągu dwóch lat od dnia zawiadomienia o nałożeniu pierwszej kary. Całkowita wysokość kary nie może przekraczać 500.000 euro.

     Ustalając wysokość kary, organ administracyjny bierze pod uwagę okoliczności oraz wagę naruszonego obowiązku, zachowanie się sprawcy, jego zasoby oraz zobowiązania finansowe.

     Prawo wszczęcia postępowania zmierzające do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej przedawnia się z upływem dwóch lat od dnia dokonania naruszenia.

     Pracodawca, inwestor lub zlecający mogą zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu administracyjnego, z pominięciem zaskarżenia do organu wyższego stopnia.

     Kara grzywny podlega egzekucji tak jak wierzytelności Skarbu Państwa inne niż podatkowe. Sprzeciw wobec egzekucji lub sprzeciw wobec postępowań nie skutkuje zawieszeniem postepowania w sprawie odzyskania wierzytelności.

     Artykuł L. 1264-4

     Sankcja lub administracyjna kara grzywny zgłaszana przez kompetentny organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, inny niż Francja i nałożona na dostawcę usług mającego swoją siedzibę we Francji z tytułu oddelegowania pracownika, w warunkach wymienionych w dyrektywie 96/71 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, jest egzekwowana przez państwo zgodnie z art. 15 dyrektywy 2014/67 UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71 WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ( „rozporządzenie IMI” ).

     Kara grzywny podlega egzekucji tak jak wierzytelności Skarbu Państwa inne niż podatkowe. Sprzeciw wobec egzekucji lub sprzeciw wobec postępowań nie skutkuje zawieszeniem postepowania w sprawie odzyskania wierzytelności.

     Wezwania do zapłaty wydawane są przez ministra właściwego do spraw pracy.

     Postepowanie w sprawie odzyskania wierzytelności przez organ publiczny przedawnia się z upływem pięciu lat od daty wezwania do zapłaty.

     Wpływy z tych sankcji lub kar pieniężnych zasilają budżet państwa.

     Rozdział V: Działania prawne

     Artykuł L. 1265-1

     Organizacje związkowe reprezentujące pracownika, działając na jego korzyść, mogą wnieść powództwo do sądu w każdej sprawie wynikającej z zastosowania niniejszego tytułu, bez konieczności uzasadniania zlecenia.

     Wystarczy, że pracownik ten został powiadomiony, na warunkach określonych przepisami, i nie zgłosił sprzeciwu w przeciągu piętnastu dni od daty, w której organizacja związkowa powiadomiła go o swoim zamiarze.

     Osoba zainteresowana (pracownik) może zawsze wstąpić do postępowania wszczętego przez związek i wypowiedzieć je w dowolnym momencie.

     Artykuł R. 1412-5

     Jeżeli pracownik jest tymczasowo delegowany do pracy na terytorium kraju [Francji] przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej, spory dotyczące przyznanych praw w zakresie zagadnień wymienionych w artykule L. 1262-4 mogą być rozpatrywane przed Sądem Pracy (conseil de prud’hommes) właściwym dla okręgu, w którym świadczenie jest lub było wykonywane.

     Jeżeli świadczenie jest lub było wykonywane w okręgu wielu sądów pracy (conseil de prud’hommes) spór może być wniesiony przed którykolwiek z tych sądów.

     Część wykonawcza

     Księga II: Umowa o prace

     Tytuł VI: Pracownicy tymczasowo oddelegowani przez przedsiębiorstwo niemające siedziby we Francji

     Rozdział I : Przepisy ogólne

     Artykuł R. 1261-1

     Pracodawcy wymienieni w artykułach L. 1262-1 i L. 1262-2 podlegają, w odniesieniu do oddelegowanych pracowników, w tym modelek oraz personelu artystycznego i technicznego firm rozrywkowych, przepisom prawa i postanowieniom umownym w sprawach wymienionych w art. L. 1262-4, z zastrzeżeniem szczególnych warunków lub przepisów wykonawczych określonych w rozdziale II.

     Artykuł R. 1261-2

     Francuskie układy zbiorowe pracy i porozumienia, z których korzystają pracownicy zatrudnieni przez firmy mające siedzibę we Francji, prowadzące swoją główną działalność identyczną z pracą wykonywaną przez pracowników delegowanych we Francji, mają zastosowanie do tych pracowników oddelegowanych.

     Rozdział II: Warunki oddelegowania i obowiązujące przepisy

     Sekcja 1: Choroba i wypadek

     Artykuł R. 1262-1

     Jeżeli okres oddelegowania do Francji jest dłuższy niż jeden miesiąc, przepisy dotyczące nieobecności z powodu choroby lub wypadku, o których mowa w art. L. 1226-1, mają zastosowanie do oddelegowanych pracowników.

     Artykuł R. 1262-2

     Deklaracja, o której mowa w art. L. 1262-4-4, przesyłana jest w terminie dwóch dni roboczych po wystąpieniu wypadku przy pracy, w dowolny sposób umożliwiający stwierdzanie daty wysyłki.

     Deklaracja zawiera następujące elementy:

     1. Nazwę lub firmę, a także adres pocztowy i elektroniczny, numery telefonów przedsiębiorstwa lub zakładu, który stale zatrudnia pracownika, jak również informacje o jego wpisie do odpowiedniego rejestru zawodowego lub jakiekolwiek innego równoważnego rejestru;
     2. Nazwiska, imiona, datę i miejsce urodzenia, adres stałego zamieszkania, narodowość i kwalifikacje zawodowe poszkodowanego;
     3. Datę, godzinę, miejsce i szczegółowe okoliczności wypadku, rodzaj i umiejscowienie obrażeń oraz w stosownych przypadkach, czas trwania przestoju w pracy;
     4. Tożsamość i dane kontaktowe świadków, jeśli takowi istnieją.

     Kiedy deklaracja wypadku przy pracy jest składana przez zleceniodawcę lub inwestora, obejmuje również jego imię i nazwisko lub nazwę firmy, adresy pocztowe i elektroniczne, numer telefonu oraz, jeśli dotyczy, numer identyfikacyjny SIRET zakładu.

     Ponadto przedsiębiorstwo korzystające z usług pracownika oddelegowanego na warunkach przewidzianych w art. L. 1262-2 niezwiązane z francuskim systemem ubezpieczenia społecznego informuje przedsiębiorstwo zajmujące się wykonywaniem działalności tymczasowej o każdym wypadku z udziałem tego oddelegowanego pracownika.

     Kiedy pracownik oddelegowany na warunkach przewidzianych w art. L. 1262-2 jest powiązany z francuskim systemem ubezpieczenia społecznego, oświadczenie składa się zgodnie z procedurą określoną w art. R. 412-2 kodeksu zabezpieczenia społecznego lub w art. D. 751-93 akapit drugi Kodeksu rolnego i rybołówstwa morskiego.

     Sekcja 2: Prawo do swobody wypowiedzi

     Artykuł R. 1262-3

     Przepisy dotyczące prawa do swobodnej wypowiedzi, przewidziane w artykułach od L. 2281-1 do L. 2281-4, mają zastosowanie do pracowników delegowanych na warunkach określonych w art. L. 1262-1 ust. 2.

     Sekcja 3: Czas pracy, odpoczynku i urlopu

     Artykuł R. 1262-4

     Jeżeli okres oddelegowania we Francji trwa dłużej niż jeden miesiąc, przepisy dotyczące nie świadczenia pracy w dni ustawowo wolne od pracy, przewidziane w art. L. 3133-3, mają zastosowanie do oddelegowanych pracowników.

     Rozdział II: Warunki oddelegowania i odpowiednie przepisy

     Sekcja 3: Czas pracy, odpoczynek, urlop

     Artykuł R. 1262-6

     Szczegółowe przepisy dotyczące godzin pracy i odpoczynku, które są określone w rozdziałach III i IV Tytuł I księgi VII kodeksu rolnego i rybołówstwa morskiego mają zastosowanie do pracowników oddelegowanych do przedsiębiorstw prowadzących działalność wymienioną w art. L. 713-1 tego kodeksu.

     Sekcja 4: Wynagrodzenie

     Artykuł R. 1262-7

     Jeżeli okres oddelegowania we Francji jest dłuższy niż jeden miesiąc, do oddelegowanych pracowników mają zastosowanie przepisy dotyczące miesięcznego wynagrodzenia przewidzianego w artykułach L. 3242-1 i L. 3242-2.

     Artykuł R. 1262-8

     „Świadczenia dodatkowe specyficzne dla oddelegowania są traktowane jako część minimalnego wynagrodzenia.

     Jednakże kwoty wypłacone jako zwrot wydatków faktycznie poniesionych w wyniku oddelegowania, jak również wydatki poniesione przez pracodawcę w wyniku oddelegowania, takie jak koszty podróży, zakwaterowania lub wyżywienia, są wyłączone i nie mogą obciążać oddelegowanego pracownika.

     Sekcja 5: Zdrowie w miejscu pracy/ Higiena pracy

     Artykuł R. 1262-10

     Oddelegowany pracownik korzysta z usług w zakresie ochrony zdrowia w miejscu pracy, chyba że pracodawca, mający siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej udowodni, że ten pracownik podlega równoważnemu ubezpieczeniu w swoim kraju pochodzenia.

     Artykuł R. 1262-11

     W przypadkach przewidzianych w art. L 1262-1 pkt 1 i 2 oraz w art. L. 1262-2, pracodawca użytkownik lub zleceniodawca odpowiada za materialną organizację obowiązków związanych ze zdrowiem pracownika w miejscu pracy w ramach jego usług w zakresie ochrony zdrowia w miejscu pracy.

     Artykuł R. 1262-12

     W przypadku przewidzianym w pkt 3 art. L. 1262-1, gdy przedsiębiorstwo zagraniczne interweniuje na rzecz osoby fizycznej, przystępuje ono do kompetentnej terytorialnie i zawodowo służby zdrowia w pracy dla przedsiębiorców.

     Artykuł R. 1262-13

     W braku odbycia adekwatnej kontroli stanu zdrowia w kraju pochodzenia:

     W przypadku pracowników korzystających z badania lekarskiego w zakresie zdolności do pracy przewidzianego w artykule R. 4624-24 niniejszego kodeksu, jest ono wykonywane przed przydzieleniem na to stanowisko;

     W przypadku pracowników korzystających z wizyty informacyjnej i prewencyjnej przewidzianej w art. R. 4624-10 niniejszego Kodeksu, odbywa się ona w okresie nieprzekraczającym trzech miesięcy od zatrudnienia w firmie.

     Artykuł R. 1262-14

     Przedsiębiorstwo zagraniczne korzysta z usług lekarza medycyny pracy i innych członków zespołu multidyscyplinarnego zdrowia w pracy w miejscu pracy jak również z przepisów dotyczących dokumentów przedsiębiorstwa, przewidzianej w artykułach R. 4624-46 do R. 4624-50.

     W przypadku przewidzianym w pkt 3 art. L. 1262-1 i gdy spółka działa w imieniu osoby fizycznej, czynność ta ma miejsce tylko na wniosek spółki zagranicznej.

     Artykuł R. 1262-15

     W przypadkach przewidzianych w pkt 1 i 2 art. L. 1262-1 i art. L. 1262-2 dokumenty i informacje przesyłane pracodawcy są również przekazywane pracodawcy użytkownikowi lub zleceniodawcy.

     Sekcja 6: Praca tymczasowa

     Artykuł R. 1262-16

     Przepisy rozdziału I tytułu V odnoszące się do pracy tymczasowej mają zastosowanie do pracowników oddelegowanych w ramach świadczenia pracy tymczasowej, z wyjątkiem artykułów L. 1251-32 i L. 1251-33 dla pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w ich kraju pochodzenia.

     Artykuł R. 1262-17

     W celu zastosowania przepisów o konieczności posiadania gwarancji finansowej przewidzianej w artykułach L. 1251-49 i L. 1251-50, ust 2 i 3 do L. 1251-53 do agencji pracy tymczasowej, które delegują pracowników do Francji, gwarancja ta zapewnia zapłatę pracownikom tymczasowym, w całym okresie ich pracy na terytorium francuskim, wynagrodzeń i ich dodatków, jak również odszkodowań wynikających z pierwszego rozdziału tytułu V.

     Artykuł R. 1262-18

     Gwarancje uzyskane w kraju pochodzenia przez agencje mające siedzibę na terytorium Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, wchodzącego w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, mogą być uważane za równorzędne w stosunku do gwarancji finansowej przewidzianej w art. R. 1262-17, jeżeli zapewniają one identyczną ochronę danym pracownikom.

     Artykuł R. 1262-19

     Przepisy art. R. 4231-1 do R. 4231-4, R. 8281-1 do R. 8281-4 i R. 8282-1 mają zastosowanie do pracowników oddelegowanych do Francji.

     Rozdział III: Kontrola

     Sekcja 1: Przepisy wspólne

     Artykuł R. 1263-1

     I. Pracodawca mający siedzibę poza terytorium Francji przechowuje w miejscu pracy pracownika na terytorium kraju [Francji] lub jeśli to niemożliwe, w innym miejscu dostępnym dla przedstawiciela pracodawcy wyznaczonego na mocy art L. 1262-2-1 dokumenty, które przedstawia bezzwłocznie, na żądanie inspekcji pracy właściwej dla miejsca wykonywania świadczenia.

     II. Dokumenty wymagane w celu sprawdzenia informacji na temat oddelegowanych pracowników są następujące:

     1. Jeżeli dotyczy, zezwolenie na pracę, pozwalające obywatelowi państwa trzeciego na wykonywanie pracy;
     2. Jeżeli dotyczy, dokument poświadczający wykonanie badania lekarskiego, wydany w państwie pochodzenia i równoważny z tym określonym w art. R. 1262-13;
     3. Jeżeli okres oddelegowania jest dłuższy lub równy okresowi jednego miesiąca, listę płac dla każdego z oddelegowanych pracowników lub inny równoważny dokument poświadczający wypłatę wynagrodzenia i zawierający następujące elementy:

     a. Minimalne wynagrodzenie, a w tym wliczone dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych;

     b. Okres i rozkład czasu pracy, których dotyczy wynagrodzenie z rozróżnieniem godzin płatnych według stawki normalnej oraz tych zawierających dodatek;

     c. Urlopy i dni wolne od pracy wraz z oznaczeniem składników wynagrodzenia, które się do nich odnoszą;

     d. Jeżeli dotyczy, warunki przynależności do kas urlopowych i na wypadek przestoju spowodowanego złymi warunkami atmosferycznymi;

     e. Jeżeli dotyczy, nazwa układu zbiorowego pracy danej branży znajdującego zastosowanie do pracownika;

     4. Jeżeli okres oddelegowania jest krótszy niż jeden miesiąc, każdy dokument stanowiący dowód przestrzegania przepisów o wynagrodzeniu minimalnym;

     5.Dokumenty poświadczające rzeczywistą wypłatę wynagrodzeń;

     6.Grafik czasu pracy, wskazujący godzinę rozpoczęcia, zakończenia pracy oraz czas pracy przepracowany każdego dnia przez każdego pracownika;

     III. Dokumenty wymagane w celu zapewnienia, iż pracodawca wykonuje rzeczywistą działalność w państwie, w którym ma on swoją siedzibę są następujące:

     1. W przypadku, gdy jego przedsiębiorstwo ma siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, dokument potwierdzający zgodność jego sytuacji w zakresie ubezpieczeń społecznych z właściwą umową międzynarodową dotyczącą ubezpieczeń społecznych lub, w przypadku braku takowej, zaświadczenie potwierdzające złożenie zgłoszenia dotyczącego ubezpieczeń społecznych wydane nie później niż przed sześcioma miesiącami, przez francuski organ zabezpieczenia społecznego mający za zadanie odzyskiwanie składek na ubezpieczenie społeczne;
     2. Jeśli są sporządzone w formie pisemnej, umowę o pracę lub inny równoważny dokument określający w szczególności miejsce rekrutacji pracownika;
     3. Dokument określający prawo właściwe dla umowy między pracodawcą i kontrahentem, którego siedziba jest na terytorium kraju [Francji];
     4. Dokumenty poświadczające liczbę zrealizowanych umów oraz kwoty przychodu osiągniętego przez pracodawcę na terytorium kraju, w którym posiada swoja siedzibę oraz na terytorium kraju [Francji].
     Artykuł R. 1263-1-1

     I. Niezależnie od postanowień artykułu R. 1263-1, pracodawca mający siedzibę poza Francją i oddelegowujący jednego lub więcej pracowników zgodnie z warunkami i w ramach działalności przewidzianych w artykule L. 1262-6 dysponuje okresem nie dłuższym niż piętnaście dni na przedstawienie dokumentów wymienionych w art. R. 1263-1.

     II. Pracodawca mający siedzibę poza Francją, który oddelegowuje jednego lub więcej pracowników zgodnie z warunkami przewidzianymi w pkt 3 art. L. 1262-1, przechowuje w miejscu zatrudnienia pracownika delegowanego na terytorium kraju [Francja] i niezwłocznie przedstawia wymienione w artykule R. 1263-1 dokumenty, z wyjątkiem tych wymienionych w pkt 2 ust. II i III, które to ma on obowiązek przedstawić w terminie nie dłuższym niż piętnaście dni.

     Artykuł R. 1263-2

     Dokumenty wymienione w artykule R. 1263-1 są tłumaczone na język francuski.

     W przypadku przedsiębiorstw, które nie mają siedziby w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego walutą jest euro, kwoty są przeliczane na euro.

     Artykuł R. 1263-2-1

     Przedstawiciel firmy na terytorium Francji, o którym mowa w ust II artykułu L. 1262-2-1 w imieniu pracodawcy wykonuje obowiązki na nim spoczywające, przewidziane w artykule R. 1263-1

     Przedstawiciel wyznaczany jest w deklaracji oddelegowania przewidzianej w ustępie I artykułu L. 1262-2-1 na cały okres oddelegowania pracowników na terenie Francji.

     Sekcja 2: Deklaracja oddelegowania

     Artykuł R. 1263-3

     Pracodawca, który deleguje jednego lub więcej pracowników, na warunkach przewidzianych w art. L. 1262-1 pkt 1 lub pkt 3 dostarcza [do inspekcji pracy właściwej dla miejsca świadczenia usługi, lub miejsca świadczenia pierwszej usługi w wypadku, gdy świadczenie kontynuowane jest w innych miejscach], zgłoszenie zawierające:

     1. Nazwę lub firmę, a także adres pocztowy i elektroniczny, numery telefonów przedsiębiorstwa lub zakładu, który stale zatrudnia jednego lub więcej pracowników, forma prawna przedsiębiorstwa, indywidualny numer identyfikacji podatkowej dla zobowiązań w zakresie podatku od wartości dodanej lub w braku takiego numeru, informacje o jego wpisie do odpowiedniego rejestru lub jakiekolwiek innego równoważnego rejestru, nazwisko, imię, datę i miejsce urodzenia osób zarządzających;
     2. Adres miejsca lub kolejnych miejsc, gdzie świadczenie ma być wykonywane, data rozpoczęcia świadczenia i jej przewidywana data zakończenia nazwisko, główny przedmiot działalności wykonywanej w ramach świadczenia, rodzaj wykorzystanych niebezpiecznych materiałów lub procesów technologicznych, nazwisko, adres zlecającego, jak również, jeśli ma zastosowanie, indywidualny numer identyfikacji podatkowej dla zobowiązań w zakresie podatku od wartości dodanej;
     3. Nazwisko, imiona, płeć, datę i miejsce urodzenia, adres stałego zamieszkania i obywatelstwo każdego z pracowników oddelegowanych, data zawarcia umowy o prace, kwalifikacje zawodowe, stanowisko zajmowane podczas oddelegowania, stawkę godzinowa wynagrodzenia mającą zastosowanie podczas oddelegowania na terenie Francji, przeliczaną w stosownych przypadkach na euro, datę rozpoczęcia oddelegowania oraz przewidywana datę jego zakończenia;
     4. Godziny, w których zaczyna jak i kończy się praca, jak również godziny i długość odpoczynku pracowników oddelegowanych zgodnie z przepisami artykułów L. 3171-1, pierwszy i drugi ustęp oraz L. 3171-2 LIEN – czas pracy https://www.copernic-avocats.pl/czas-pracy-we-francji/
     5. W stosownych przypadkach, adres miejsca lub kolejnych miejsc zakwaterowania zbiorowego dla pracowników;
     6. Sposoby pokrycia przez pracodawcę kosztów podróży, wyżywienia i w stosownych przypadkach, zakwaterowania;
     7. Państwo właściwe w zakresie ubezpieczenia społecznego każdego z pracowników oddelegowanych z tytułu ich działalności we Francji i jeżeli jest to Państwo inne niż Francja, wzmiankę o wniosku w formularzu dotyczącym prawa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych mającego zastosowanie do właściwej instytucji.
     8. Wyznaczenie reprezentanta na czas świadczenia we Francji, jego dane elektroniczne oraz telefoniczne, miejsce przechowywania dokumentów wymienionych w artykule R, 1263-1 na terytorium narodowym (Francja) lub sposoby pozwalające na dostęp do nich i ich konsultacje z terenu narodowego (Francja), z wyłączeniem przypadku w którym reprezentantem jest zarządzający obecny w okresie świadczonych usług lub jeden z pracowników oddelegowanych, nazwa lub firma, jak również numer SIRET osoby wyznaczonej do wykonywania tej czynności.
     Artykuł R. 1263-4

     Pracodawcy, którzy delegują jednego lub więcej pracowników, zgodnie z warunkami określonymi w art. L. 1262-1 ust. 2, przesyłają deklarację, w której określa się:

     1. Nazwę lub firmę, a także adres pocztowy i elektroniczny, numer telefonu firmy lub zakładu który stale zatrudnia jednego lub więcej pracowników, formę prawną firmy, jej indywidualny numer identyfikacji podatkowej dla zobowiązań w zakresie podatku od wartości dodanej, a jeżeli nie posiada takiego numeru, informację o jej wpisie do odpowiedniego rejestru zawodowego lub jakiekolwiek innego równoważnego rejestru, nazwisko, imiona, datę i miejsce urodzenia zarządzającego lub zarządzających przedsiębiorstwem;
     2. Adres (adresy) kolejnych miejsc, w których ma być wykonywane świadczenie, jego datę rozpoczęcia i przewidywaną datę zakończenia, charakter świadczonych usług podczas oddelegowania oraz rodzaj używanego niebezpiecznego materiału lub procesów roboczych, a także indywidualny numer identyfikacji podatkowej dla zobowiązań w zakresie podatku od wartości dodanej przedsiębiorstwa lub instytucji przyjmującej;
     3. Nazwisko, imię, datę i miejsce urodzenia, miejsce stałego zamieszkania i narodowość oddelegowanego pracownika, datę podpisania umowy o pracę, jego kwalifikacje zawodowe, stanowisko zajmowane podczas oddelegowania i stawkę godzinowa wynagrodzenia mającą zastosowanie podczas oddelegowania na terenie Francji, przeliczaną w stosownych przypadkach na euro, datę rozpoczęcia okresu oddelegowania i przewidywaną datę zakończenia;
     4. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także godziny i czas trwania odpoczynku pracowników oddelegowanych zgodnie z przepisami akapitu pierwszego i drugiego art. L. 3171-1 i art. L. 3171-2;
     5. W stosownych przypadkach, adres miejsca lub kolejnych miejsc zakwaterowania zbiorowego dla pracowników;
     6. Sposoby pokrycia przez pracodawcę kosztów podróży, wyżywienia i, w stosownych przypadkach, zakwaterowania;
     7. Wzmiankę w zgłoszeniu formularza dotyczącą państwa, którego ustawodawstwo w zakresie ubezpieczenia społecznego ma zastosowanie, jeżeli państwo to, z którym związany jest system ubezpieczenia społecznego pod który podlega każdy z oddelegowanych pracowników z tytułu działalności wykonywanej we Francji, i jest innym niż Francja;
     8. Wyznaczenie reprezentanta na okres świadczonych usług na terenie Francji, jego dane elektroniczne oraz telefoniczne, miejsce przechowywania dokumentów wymienionych w artykule R. 1263-1 na terytorium kraju (Francja) lub sposoby umożliwiające dostęp do nich oraz ich konsultacje z terytorium kraju (Francja), z wyłączeniem przypadku w którym reprezentantem jest zarządzający obecny w okresie świadczonych usług lub jeden z pracowników oddelegowanych, nazwa lub firma, jak również numer SIRET osoby wyznaczonej do wykonywania tej czynności.
     Artykuł R. 1263-4-1

     Zgłoszenie oddelegowania, o którym mowa w art. R.1263-3 i art. R. 1263-4 jest wysyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego „SIPSI”, do jednostki regionalnej wskazanej w art. R. 8122-2 właściwej ze względu na miejsce świadczenia. Jeżeli świadczenie jest wykonywane w innych miejscach, zgłoszenie oddelegowania jest wysyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego „SIPSI”, do jednostki regionalnej właściwej ze względu na miejsce świadczenia pierwszej usługi.

     Artykuł R. 1263-5

     Zgłoszenie przewidziane przez art. R.1263-3 i art. R. 1263-4, którego wzór określa rozporządzenie Ministra pracy, powinno zostać dokonane w języku francuskim przed rozpoczęciem oddelegowania, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego „SIPSI” Ministerstwa pracy (sipsi.travail.gouv.fr).

     Zgłoszenie takie zastępuje wszystkie obowiązki zgłoszeniowe przewidziane przez niniejszy kodeks, za wyjątkiem tych przewidzianych przez niniejszy rozdział.

     Sekcja 3: Deklaracja dotycząca agencji pracy tymczasowej

     Artykuł R. 1263-6

     Agencje pracy tymczasowej, które oddelegowują pracownika do pracy na terytorium francuskim, na zasadach przewidzianych w art. L. 1262-2 składają [do inspekcji pracy właściwej dla miejsca wykonywania pracy przez pracownika oddelegowanego, lub miejsca rozpoczęcia świadczenia pracy, gdy świadczenie kontynuowane jest w innych miejscach] zgłoszenie zawierające następujące informacje:

     1. Nazwę lub firmę, a także adres pocztowy i elektroniczny, numer telefonu agencji pracy tymczasowej, formę prawną agencji, swój indywidualny numer identyfikacji podatkowej dla zobowiązań w zakresie podatku od wartości dodanej, a jeżeli nie posiada takiego numeru, informacje o swoim wpisie do odpowiedniego rejestru, tożsamość zarządzającego lub zarządzających agencją pracy tymczasowej;
     2. Dane instytucji, od której otrzymano gwarancję finansową lub gwarancję z nią równoważną w państwie pochodzenia;
     3. Wyznaczenie ich reprezentanta przez pracodawcę podczas okresu świadczenia usług we Francji, dane elektroniczne oraz telefoniczne tego reprezentanta, miejsce przechowywania dokumentacji wymienionych w artykule R. 1263-1 na terytorium Francji lub sposoby umożliwiające dostęp do niej z terytorium Francji, z wyłączeniem przypadku w którym reprezentantem jest zarządzający obecny w okresie świadczonych usług lub jeden z pracowników oddelegowanych, nazwa lub firma, jak również numer SIRET osoby wyznaczonej do wykonywania tej czynności.
     4. Nazwisko, imiona, datę i miejsce urodzenia, adres stałego zamieszkania i obywatelstwo każdego z pracowników skierowanych do wykonywania pracy tymczasowej, przewidywane daty rozpoczęcia i zakończenia oddelegowania, kwalifikacje zawodowe, stanowisko zajmowane podczas oddelegowania, stawkę godzinowa wynagrodzenia mającą zastosowanie podczas oddelegowania na terenie Francji, przeliczaną w stosownych przypadkach na euro, adres lub adresy kolejnych miejsc, w których będzie on świadczył pracę, rodzaj wykorzystanych niebezpiecznych materiałów lub procesów technologicznych;
     5. Nazwę lub firmę, a także adres pocztowy i elektroniczny, dane telefoniczne oraz, jeśli dotyczy indywidualny numer identyfikacji podatkowej dla zobowiązań w zakresie podatku od wartości dodanej;
     6. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, jak również godziny i długość odpoczynku pracowników oddelegowanych zgodnie z przepisami artykułów L. 3171-1, pierwszy i drugi ustęp oraz L. 3171-2;
     7. Jeżeli dotyczy, adresy miejsca lub kolejnych miejsc zbiorowego zakwaterowania pracowników;
     8. Warunki pokrycia przez pracodawcę kosztów podróży, wyżywienia oraz, jeśli dotyczy, zakwaterowania;
     9. Państwo właściwe w zakresie ubezpieczenia społecznego każdego z pracowników oddelegowanych z tytułu jego działalności we Francji i jeżeli jest to Państwo inne niż Francja, wzmiankę o wniosku formularza dotyczącą ubezpieczenia społecznego mającą zastosowanie do właściwej instytucji.
     Artykuł R. 1263-6-1

     Zgłoszenie oddelegowania przewidziane w art. R.1263-6, którego wzór określa rozporządzenie Ministra pracy, jest wysyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego „SIPSI”, do jednostki regionalnej wskazanej w art. R. 8122-2 właściwej ze względu na miejsce świadczenia. Jeżeli świadczenie jest wykonywane w innych miejscach, zgłoszenie oddelegowania jest wysyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego „SIPSI”, do jednostki terytorialnej właściwej ze względu na pierwsze miejsce świadczenia.

     Artykuł R. 1263-7

     Zgłoszenie przewidziane w art. R.1263-6, którego wzór określa rozporządzenie Ministra pracy, powinno zostać dokonane w języku francuskim przed rozpoczęciem oddelegowania, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego „SIPSI” Ministerstwa pracy (sipsi.travail.gouv.fr).

     Zgłoszenie to zastępuje obowiązki wynikające z art. L. 1251-45 oraz art. L. 1251-46, jak również ogół obowiązków zgłoszeniowych przewidzianych przez kodeks pracy, za wyjątkiem tych przewidzianych przez niniejszy rozdział.

     Artykuł R. 1263-8

     Poza dokumentami wymienionymi w art. R. 1263-1 oraz R. 1263-2 agencje pracy tymczasowej prezentują na wezwanie inspekcji pracy dokument potwierdzający otrzymanie gwarancji finansowej lub dowód przestrzegania przepisów o gwarancji równoważnej w państwie pochodzenia, jak również dokumenty zawierające elementy określone w art. L. 1251-16 oraz L. 1251-43.

     Artykuł R. 1263-8-1

     Zgłoszenie, o którym mowa w pkt IV art. L. 1262-2-1 określa nazwę, firmę, adres pocztowy i elektroniczny oraz numer telefonu siedziby statutowej, jak również tożsamość przedstawiciela ustawowego agencji pracy tymczasowej.

     Określa ono również nazwisko, imię i kwalifikacje zawodowe pracowników tymczasowych.

     Zgłoszenie z datą i podpisem pracodawcy użytkownika pracowników tymczasowych jest przesyłane w dowolny sposób pozwalający na przypisanie mu daty pewnej, przed rozpoczęciem oddelegowania, do jednostki regionalnej, o której mowa w art. R. 8122-2 właściwej dla miejsca wykonywania usługi. Określa ono również nazwę, firmę jak również adres pocztowy i elektroniczny i numer telefonu pracodawcy użytkownika. Jeżeli świadczenie jest wykonywane częściowo w innych miejscach, zaświadczenie jest wysyłane do jednostki regionalnej właściwej ze względu na miejsce świadczenia pierwszej usługi.

     Artykuł R. 1263-9

     Dokumenty, o których mowa w. art. R. 1263-8 [złożone w inspekcji pracy] powinny być przetłumaczone na język francuski.

     Dla agencji nieposiadających swojej siedziby w kraju członkowskim Unii Europejskiej, którego walutą jest euro, sumy są przeliczane na euro.

     Sekcja 4: Nadzór i kontrola

     Artykuł R. 1263-10

     Nadzór i kontrola warunków pracy i zatrudnienia, o których mowa w niniejszym tytule oraz współpraca z organami administracyjnymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej są zapewniane przez biuro łączności głównej inspekcji pracy, o której mowa w art. R. 8121-14.

     Biuro łączności odpowiada na zapytania organów administracji zagranicznej oraz jest odpowiedzialne za informowanie ich w wypadku, gdy dowie się o przypadkach dotyczących ewentualnych uchybień przez przedsiębiorcę obowiązkom, wynikającym z przepisów niniejszego tytułu.

     Artykuł R. 1263-11

     Urzędnicy kontroli wymienieni w księdze pierwszej części VIII (art. L. 8112-1 i nast.) mogą bezpośrednio lub za pośrednictwem biura łączności informować swoich zagranicznych odpowiedników oraz przekazywać wszelkie dokumenty niezbędne do nadzoru i kontroli warunków pracy i zatrudnienia oddelegowanych pracowników.

     Artykuł R. 1263-11-1

     I. Urzędnik kontroli, o którym mowa w art. L. 8112-1 i L 8112-5, który stwierdzi jedno z uchybień, o których mowa w art. L. 1263-3 nakazuje w formie pisemnej pracodawcy mającemu siedzibę poza Francją, który oddelegowuje pracowników na terytorium kraju [Francji] zaprzestać uchybienia w terminie trzech dni od dnia otrzymania nakazu. Termin ten może zostać skrócony w nadzwyczajnych okolicznościach, pod warunkiem, że nie będzie krótszy niż jeden dzień.

     Nakaz jest skierowany do pracodawcy lub w stosownych przypadkach do przedstawiciela pracodawcy, o którym mowa w art. L. 1262-2-1.

     II. Gdy pracodawca mający siedzibę poza Francją składa deklarację, o której mowa w art. L. 1262-2-1 lub wyraża zamiar oddelegowania jednego lub więcej pracowników na terytorium krajowe (Francja), właściwy urzędnik inspekcji pracy, który stwierdzi naruszenie, o którym mowa w art. L, 1263-4-2 pisemnie wzywa do zaprzestania naruszenia poprzez niezwłoczne zapłacenie należnych kwot, od czasu odbiór nakazu.

     Artykuł R. 1263-11-2

     W przypadku nieusunięcia uchybień, o których mowa w art. L. 1263-3 lub L. 1263-4-2 w terminie określonym zgodnie z art. R. 1263-11-1 lub w przypadku nieotrzymania zaświadczenia o oddelegowaniu, o którym mowa w art. L. 1263-4-1, urzędnik kontroli inspekcji pracy przekazuje dyrektorowi regionalnemu przedsiębiorstw, konkurencji, konsumentów, pracy i zatrudnienia raport dotyczący stwierdzonego uchybienia.

     Artykuł R. 1263-11-3

     Przed nakazaniem czasowego wstrzymania świadczenia usług zgodnie z art. L. 1263-4 i art. L. 1263-4-1, lub tymczasowego zakazu świadczenia usług zgodnie z art, L, 1263-4-2, dyrektor regionalny przedsiębiorstw, konkurencji, konsumentów, pracy i zatrudnienia wzywa przedstawiciela pracodawcy do przedstawienia uwag w terminie trzech dni licząc od otrzymania wezwania. Termin ten może zostać skrócony w wyjątkowych okolicznościach, pod warunkiem, że nie będzie krótszy niż jeden dzień.

     Po upływie wyznaczonego terminu i biorąc pod uwagę ewentualne uwagi zainteresowanego, może on, z uwagi na powtarzalność lub powagę stwierdzonych uchybień, dostarczyć mu uzasadnioną decyzję o czasowym wstrzymaniu lub czasowym zakazie. Decyzja ta wskazuje długość czasowego wstrzymania świadczenia usług, która nie może przekroczyć miesiąca, lub czasowego zakazu świadczenia usług, która nie może przekroczyć dwóch miesięcy, jak również środki i terminy zaskarżenia.

     Artykuł R. 1263-11-4

     Dyrektor regionalny przedsiębiorstw, konkurencji, konsumentów, pracy i zatrudnienia niezwłocznie informuje prefekta departamentu, w którym znajduje się siedziba, lub w Paryżu, prefekta Policji, o swojej decyzji czasowego wstrzymania lub czasowego zakazu świadczenia usług.

     Niezwłocznie informuje o niej także zlecającego lub inwestora, kontrahenta świadczeniodawcy.

     Artykuł R. 1263-11-5

     Jeżeli świadczenie usług dotyczy prac realizowanych na budowie lub robót publicznych, decyzja dyrektora regionalnego przedsiębiorstw, konkurencji, konsumentów, pracy i zatrudnienia jest jednocześnie komunikowana inwestorowi, jak i osobie odpowiedzialnej za budowę. Inwestor podejmuje kroki pozwalające zapobiec wszelkim zagrożeniom dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników obecnych na danej budowie, jak i użytkowników lub osób trzecich, które mogłyby powstać z powodu czasowego wstrzymania lub czasowego zakazu świadczenia usług.

     Decyzja dyrektora regionalnego przedsiębiorstw, konkurencji, konsumentów, pracy i zatrudnienia jest podawana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w miejscu budowy.

     Artykuł R. 1263-11-6

     Dyrektor regionalny przedsiębiorstw, konkurencji, konsumentów, pracy i zatrudnienia decyduje o zaprzestaniu stosowania środka w postaci czasowego zawieszenia lub czasowego zakazu świadczenia usług na podstawie dowodów naprawienia uchybień przedstawionych przez przedstawiciela pracodawcy lub w jego braku, w przypadkach przewidzianych w pkt 3 art. L.1262-1 oraz dla czynności wymienionych w art, L. 1262-6, przez pracodawcę albo inwestora lub zlecającego-kontrahenta świadczeniodawcy.

     Niezwłocznie informuje on o swojej decyzji pracodawcę, przedstawiciela pracodawcy, inwestora lub zlecającego kontrahenta świadczeniodawcy, jak i właściwego prefekta.

     Artykuł R. 1263-11-7

     Nakazy, informacje, zaproszenia, powiadomienia, o których mowa w artykułach R. 1263-11-1 – R. 1263-11-6 są sporządzane w dowolny sposób pozwalający na przypisanie im daty pewnej.

     Sekcja 5: Obowiązek zachowania należytej staranności przez inwestorów i zleceniodawców

     Artykuł R. 1263-12

     Inwestor lub zleceniodawca, który zawiera umowę z pracodawcą mającym siedzibę poza Francją żąda od kontrahenta, przed rozpoczęciem każdorazowego oddelegowania jednego lub kilku pracowników, następujących dokumentów:

     a) Potwierdzenie otrzymania zaświadczenia oddelegowania złożonego za pomocą systemu tele-informatycznego Ministerstwa pracy „SIPSI” , zgodnie z artykułami R. 1263-5 i R. 1263-7;

     b) Zaświadczenie potwierdzające, że kontrahent, jeżeli dotyczy, zapłacił sumę dłużną z tytułu grzywien przewidzianych przez artykuły L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1. Zaświadczenie to zawiera nazwisko, imię, firmę kontrahenta oraz podpis jego przedstawiciela ustawowego.

     Domniemywa się, iż z momentem otrzymania wyżej wskazanych dokumentów inwestor lub zleceniodawca dokonał weryfikacji, o których mowa w artykule L. 1262-4-1.

     Artykuł R. 1263-12-1

     W celu zastosowania ust. II artykułu L. 1262-4-1, inwestor, przed rozpoczęciem każdorazowego oddelegowania jednego lub kilku pracowników, żąda od podwykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Francji, kopii zaświadczenia oddelegowania przesłanego do jednostki regionalnej, o której mowa w artykule R. 1263-4-1, zgodnie z przepisami artykułu R. 1263-6-1.

     Przed rozpoczęciem każdorazowego oddelegowania jednego lub kilku pracowników na terytorium kraju [Francji], inwestor żąda od agencji pracy tymczasowej mającej siedzibę poza terytorium Francji, z którą jego kontrahent lub podwykonawca zawarł umowę, kopii zaświadczenia oddelegowania przesłanego do jednostki regionalnej, o której mowa w artykule R. 1263-4-1, zgodnie z przepisami artykułu R. 1263-6-1.

     Domniemywa się, iż z momentem otrzymania wyżej wskazanych dokumentów inwestor dokonał weryfikacji, o których mowa w artykule L. 1262-4-1.

     Artykuł R. 1263-13

     Deklaracje, która zgodnie z akapitem drugim art. L. 1262-4-1, musi zostać sporządzona przez inwestora lub zleceniodawcę, gdy jego kontrahent nie dostarczył mu kopii deklaracji o oddelegowaniu zgodnie z pierwszym akapitem art. L 1262-2-1, przesyła się do właściwej jednostki regionalnej, o której mowa w art. R. 1263-4- 1 i R. 1263-6-1 za pomocą systemu tele-informatycznego Ministerstwa pracy „SIPSI”.

     Deklaracja sporządzona jest w języku francuskim, wskazując w dowolny sposób datę, w której została sporządzona w terminie przewidzianym w art. L. 1262-4-1.

     Artykuł R. 1263-14

     Deklaracja instytucji inwestora lub zleceniodawcy, o której mowa w art. R. 1263-13 i której to wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy, zawiera następujące informacje:

     1. Nazwę lub firmę, a także adres pocztowy i elektroniczny, numer telefonu, główną działalność sporządzającego deklarację inwestora lub zleceniodawcy, jak również jego indywidualny numer identyfikacji podatkowej dla zobowiązań w zakresie podatku od wartości dodanej, lub jeżeli nie posiada takiego numeru, informacje o jego wpisie do odpowiedniego rejestru, lub jakiekolwiek innego równoważnego rejestru;
     2. Nazwę lub firmę, a także adres pocztowy i elektroniczny, numer telefonu firmy lub zakładu który stale zatrudnia jednego lub więcej pracowników, formę prawną przedsiębiorstwa, jego indywidualny numer identyfikacji podatkowej dla zobowiązań w zakresie podatku od wartości dodanej, lub jeżeli nie posiada takiego numeru, informacje o jego wpisie do odpowiedniego rejestru, lub jakiekolwiek innego równoważnego rejestru oraz państwa, na których terytorium znajdują się podmioty, na rzecz których płaci się składki na ubezpieczenie społeczne związane z oddelegowaniem pracowników, których to dotyczy;
     3. Adres (adresy) kolejnych miejsc, w których ma być wykonywane świadczenie, datę rozpoczęcia i przewidywana datę zakończenia świadczenia, główną działalność wykonywaną w ramach świadczenia;
     4. Imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres stałego zamieszkania i narodowość każdego oddelegowanego pracownika;
     5. Nazwisko i imiona, numery telefonów oraz adres elektroniczny i pocztowy we Francji reprezentanta firmy delegującej pracowników.

     Sekcja 6: Zobowiązania i odpowiedzialność finansowa inwestora i zleceniodawcy

     Artykuł R. 1263-15

     W drodze odstępstwa od artykułów R. 3245-1 do R. 3245-4 obowiązki i odpowiedzialność finansową inwestorów i zleceniodawców w odniesieniu do oddelegowanych pracowników regulują przepisy niniejszego rozdziału.

     Artykuł R. 1263-16

     Od dnia otrzymania nakazu, o którym mowa w art. L. 1262-4-3, pracodawca oddelegowujący pracowników i w stosownych przypadkach, zleceniodawca który jest jego kontrahentem informują w terminie siedmiu dni inwestora lub zleceniodawcę o środkach podjętych w celu ustania sytuacji.

     Inwestor lub zleceniodawca niezwłocznie przesyła tę informację urzędnikowi kontrolnemu, który dokonał zgłoszenia lub informuje go, gdy tylko upłynie termin, o braku odpowiedzi.

     Artykuł R. 1263-17

     W przypadku braku skutecznego uregulowania sytuacji przez pracodawcę, inwestor lub zleceniodawca, jeżeli nie wypowie umowy o świadczenie usług, jest odpowiedzialny solidarnie z pracodawcą za wypłatę wynagrodzeń i świadczeń należnych każdemu oddelegowanemu pracownikowi oraz gdy pracownik jest objęty francuskim systemem zabezpieczenia społecznego za składki na ubezpieczenie społeczne należne organom uprawnionym do ich pobierania.

     Artykuł R. 1263-18

     Urzędnik kontroli, który dokonał zgłoszenia, informuje zainteresowanych pracowników na piśmie, że w przypadku braku wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę, inwestora lub zleceniodawcę, mogą oni skierować sprawę do sądu pracy w celu odzyskania należnych im kwot.

     Artykuł R. 1263-19

     Nakazy i informacje wymienione w artykułach R. 1263-16 do R. 1263-18 są dokonywane w dowolny sposób, umożliwiający nadanie im określonego terminu.

     Artykuł D. 1263-21

     Plakaty wywieszone w miejscu pracy, o których mowa w artykule L. 1262-4-5 zawierają informacje na temat francuskich regulacji prawa pracy mających zastosowanie do pracowników oddelegowanych na terenie Francji w sprawach dotyczących czasu pracy, minimalnego wynagrodzenia, zakwaterowania, zapobiegania upadkom z wysokości, obowiązkowego indywidualnego wyposażenia i istnienia prawa do emerytury. Plakat ten określa warunki, w jakich pracownik może dochodzić swoich praw.

     Informacje te, przetłumaczone na jeden z oficjalnych języków używanych w każdym z Państw Członkowskich pracowników oddelegowanych na teren budowy, są wywieszone w szatni przewidzianej w artykule R. 4534-139 i są utrzymywane w dobrym stanie czytelności.

     Rozdział IV: Przepisy karne

     Artykuł R. 1264-3

     Pracodawca, który nie przedstawi inspekcji pracy dokumentów w artykule R. 1263-8 na warunkach określonych w tym artykule, podlega karze grzywny przewidzianej dla wykroczeń trzeciej klasy.

     Rozdział V: Postepowania sadowe

     Artykuł D. 1265-1

     Pracownik musi zostać poinformowany o postepowaniu wszczętym z inicjatywy organizacji związkowej zgodnie z artykułem L. 1265-1 w dowolny sposób, umożliwiający niemniej jednak ustalenie daty pewnej. Informacje te określają charakter i cel działań podjętych przez organizację związkową i wskazują, że:

     1. Pracownik może poinformować organizację związkową o swoim sprzeciwie wobec prowadzonego postepowania w terminie piętnastu dni od daty otrzymania listu;
     2. Organizacja związkowa może sama skorzystać ze środków odwoławczych;
     3. Pracownik może w dowolnym momencie przystąpić do postępowania zainicjowanego przez związek zawodowy.

     Księga II: Wynagrodzenie i inne korzyści

     Tytuł IV: Zaplata wynagrodzenia

     Rozdział III: Lista plac

     Artykuł R. 3243-1

     Lista płac wymieniona w art. L. 3243-2 zawiera:

      1. Nazwę i adres pracodawcy jak również, jeśli jest to konieczne, oznaczenie zakładu, któremu podlega pracownik;
      2. Numer klasyfikacji działalności gospodarczej, o którym mowa w pkt 1 artykułu R. 123-223 kodeksu handlowego, charakteryzujący działalność zakładu pracy, jak również, w przypadku pracodawców wpisanych do narodowego rejestru przedsiębiorstw i zakładów, numer wpisu pracodawcy do rejestru narodowego, o którym mowa w art. R. 123-220 tego samego kodeksu [rejestr prowadzony przez urząd statystyczny];
      3. Jeżeli dotyczy, nazwę układu zbiorowego danej branży, który ma zastosowanie do pracownika, a w jego braku, odesłanie do kodeksu pracy w zakresie przepisów dotyczących długości płatnych urlopów pracownika oraz długości okresu wypowiedzenia przewidzianego na wypadek ustania stosunku pracy;
      4. Nazwisko oraz stanowisko pracownika, jak również jego zaszeregowanie w klasyfikacji układu zbiorowego, który ma do niego zastosowanie. W szczególności, zaszeregowanie pracownika jest zdefiniowane przez poziom lub współczynnik w hierarchii, który jest mu nadany;
      5. Okres oraz liczbę godzin pracy, do których odnosi się wynagrodzenie, z rozróżnieniem, jeżeli dotyczy, na godziny płatne według stawki normalnej i te, które zawierają dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych lub dodatek z każdej innej przyczyny, z uwzględnieniem stawki lub stawek mających zastosowanie do godzin odpowiadających:

     a. Rodzajowi i wymiarowi ryczałtu, stosującego się do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie jest określane na bazie ryczałtu tygodniowego lub miesięcznego wyrażonego w godzinach, ryczałtu rocznego wyrażonego w godzinach lub dniach;

     b. Wskazanie rodzaju postawy wyliczenia wynagrodzenia w sytuacji, gdy w drodze wyjątku podstawą wyliczenia nie jest czas pracy;

     6. Rodzaj i wysokość dodatków do wynagrodzenia podlegających składkom pracowniczym oraz pracodawcy;

     7. Stawkę wynagrodzenia brutto pracownika;

     8. a) wysokość oraz podstawę wynikających z prawa i konwencji składek oraz opłat, do których poniesienia zobowiązany jest pracodawca oraz przez pracownika przed odliczeniem zwolnień i wyjątków, o których mowa w punkcie 13, jak również wynikających z prawa i konwencji składek oraz opłat, do których poniesienia zobowiązany jest pracownik, ich podatków;

     b) Rodzaj oraz wysokość wypłat oraz potrąceń innych niż te, wymienione, poniesione w danym okresie, w szczególności z tytułu pokrycia kosztów transportu publicznego lub kosztów transportu prywatnego.

     9. Podstawę, procent oraz wysokość podatku u źródła przewidzianego w pkt 1-2 art, 204A kodeksu podatkowego jak również suma, która zostałaby przelana pracownikowi w braku podatku u źródła;

     10. Wysokość kwoty rzeczywiście otrzymanej przez pracownika;

     11. Data zapłaty tej kwoty;

     12. Daty urlopu oraz wysokość odpowiedniego mu wynagrodzenia, jeżeli okres urlopu rocznego mieści się w zakresie okresu rozważanego okresu rozliczeniowego;

     13. Całkowita kwota zwolnień ze składek i opłat pracowniczych, które znajdują się w załączniku, o którym mowa w art. LO 111-4 ust. III pkt 5 kodeksu ubezpieczeń społecznych, mających zastosowanie do wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 7;

     14. Całkowita kwota zapłacona przez pracodawcę, tj. kwota wynagrodzenia, o której mowa w pkt 7, składki oraz opłaty spoczywające na pracodawcy, o których mowa w pkt 8., po odliczeniu zwolnień z tych samych składek i opłat o których mowa w pkt 13;

     15. Wskazanie rubryki dotyczącej listy płac na stronie www.service-public.fr.

     Artykuł R. 3243-2

     Informacje, o których mowa w art. R. 3243-1 pkt 8, 9, 13, 14 są nazwane, uporządkowane, oraz w odniesieniu do elementów spoczywających na pracodawcy, grupowane zgodnie z modelem określonym przez rozporządzenie ministrów odpowiedzialnych za ubezpieczenia społeczne i za pracę.

     Opłata, o której mowa w art. L. 136-3 kodeksu ubezpieczeń społecznych oraz opłata przewidziana w art. 14 rozporządzenia nr 96-50 z dnia 24 stycznia 1996 r. dotyczącego spłacenia długu społecznego są zsumowane. Opłaty inne niż opłaty społeczne, o których mowa w pkt 8 są również zsumowane w jednej rubryce, która określa całkowitą kwotę tej opłaty.

     Artykuł R. 3243-4

     Zabronione jest zamieszczenie w treści listy płac informacji o wykonywaniu prawa do strajku lub o działalności w organizacji związkowej przez pracownika.

     Rodzaj i wysokość wynagrodzenia za działalność w organizacji związkowej znajdują się na dodatkowej karcie załączonej do listy płac, do której stosują się te same uregulowania prawne, i którą pracodawca sporządza i dostarcza pracownikowi.

     Artykuł R. 3243-5

     Lista płac zawiera widoczną informację, zachęcającą pracownika do bezterminowego jej zachowania.

     Artykuł R. 3243-6

     W trybie wyjątku od uregulowań przepisu art. R. 3243-1, lista płac pracowników związanych umowami zawartymi z osobą fizyczną w celu wykonania określonej usługi w jej miejscu zamieszkania nie musi zawierać następujących elementów:

     1. Zaszeregowania pracownika wynikającego ze zbiorowego układu pracy, który znajduje do niego zastosowanie;
     2. Wysokości wynagrodzenia brutto pracownika;
     3. Rodzaju i wysokości składek odprowadzanych przez pracodawcę na zabezpieczenie społeczne, dla których podstawą wymiaru jest w/w wynagrodzenie brutto.

     Rozdział V: Sankcje administracyjne

     Artykuł R. 8115-2

     Jeżeli dyrektor regionalny przedsiębiorstw, konkurencji, konsumentów, pracy i zatrudnienia zadecyduje o nałożeniu grzywny administracyjnej, wskazuje on stronie zainteresowanej za pośrednictwem przedstawiciela pracodawcy, o którym mowa w ustępie II art. L. 1262-2-1 lub w jego braku, bezpośrednio pracodawcę, o przewidzianej wysokości grzywny, wzywając do zgłoszenia obserwacji w terminie 15 dni.

     Po upływie ustalonego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag strony zainteresowanej, powiadamia o swojej decyzji i wydaje postanowienie o nałożeniu grzywny.

     Wskazanie przewidzianej grzywny i powiadomienie o decyzji nakładającej grzywnę są sporządzane w dowolny sposób pozwalający na przypisanie im daty pewnej.

     Artykuł R. 8115-4

     Grzywna zostaje pobrana przez księgowego publicznego przyjmującego płatność. Termin przedawnienia dla roszczenia o odzyskanie tej+D721:D729 wierzytelności wynosi pięć lat od daty otrzymania postanowienia o nałożeniu grzywny. Artykuły 112–124, z wyjątkiem art. 117 akapit czwarty dekretu nr 2012-1246 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie zarządzania budżetem i rachunkowości publicznej mają zastosowanie do odzyskiwania tej grzywny. Odzyskane kwoty są przeznaczane na ogólny budżet państwa.