Firma we Francji – co musisz wiedzieć przed jej założeniem ?

kwiecień 2021Prawo spółek handlowych

 1. Prawo spółek handlowych
 2. Firma we Francji - co musisz wiedzieć przed jej założeniem ?

Spośród krajów Europy środkowo-wschodniej (plus Rosji) Polska plasuje się na czele w rankingu ilości inwestycji oraz liczby wykreowanych nowych miejsc pracy we Francji. Czy pandemia Covid-19 może wpłynąć negatywnie na tę tendencję?

Firma we Francji: czy warto?

Bilans opublikowany przez rząd francuski wskazuje, że rok 2019 wyróżnił się wyjątkowo wysokim poziomem inwestycji międzynarodowych we Francji jak i związanym z nim wzrostem gospodarczym wyższym od średniej zaobserwowanej w pozostałych państwach strefy euro. Wśród czynników, które wpłynęły na ten sukces wskazuje się m.in. reformy rynku pracy, zmniejszanie podatku od zysków kapitałowych czy stopniowe obniżanie stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

Statystyki te z pewnością ulegną pogorszeniu za rok 2020. Kryzys sanitarny związany z pandemią Covid-19 uderzył gwałtownie w całą gospodarkę światową. Jednak tendencja spadkowa plasuje się na wyrównanym poziomie w każdym kraju Europy. Przemawia to za tezą, że sama pandemia nie zakwestionuje wysokiej pozycji Francji w hierarchii najatrakcyjniejszych państw europejskich pod względem inwestycji zagranicznych.

Docenić należy również wysiłki rządu francuskiego, dzięki którym 12 milionów pracowników mogło skorzystać z częściowego bezrobocia, a 2 miliony przedsiębiorstw skorzystało już z funduszy solidarnościowych.

Myśląc o przyszłości oraz o odbudowie pokryzysowej gospodarki wskazano, że jednym z kluczowych elementów wzrostu gospodarczego będą właśnie nowo utworzone firmy z obcym kapitałem. Podkreślono, że zagraniczne inwestycje we Francji będą wspierane celem stworzenia nowych miejsc pracy i konstrukcji nowej ekonomii francuskiej.

Może więc przestój związany z pandemią jest dobrym momentem na zbudowanie strategii rozwoju biznesu we Francji? Celem ułatwienia decyzji poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o spółkach prawa francuskiego, zatrudnieniu, regulacjach prawa pracy i podatkach.

(Zobacz również: Francuskie prawo spółek – tabela porównawcza)

SPÓŁKI KAPITAŁOWE
Société à Responsabilité Limitée – SARL
(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
SPÓŁKI OSOBOWE
Société en Nom Collectif - SNC
(spółka jawna)
SPÓŁKI KAPITAŁOWE
Société par Actions Simplifiée – SAS
(uproszczona spółka akcyjna)
SPÓŁKI OSOBOWE
Société en Nom Collectif - SNC
(spółka jawna)
SPÓŁKI KAPITAŁOWE
Société Anonyme – SA
(spółka akcyjna)
SPÓŁKI OSOBOWE
Société en Commandite Simple - SCS
(spółka komandytowa)
SPÓŁKI KAPITAŁOWE
Société en Commandite par Actions – SCA
(spółka komandytowo-akcyjna)
SPÓŁKI OSOBOWE
Société en Commandite Simple - SCS
(spółka komandytowa)

1. Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe, podobnie jak w Polsce, są najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności. Spośród spółek kapitałowych największą popularnością cieszy się SAS – zarówno w 2018 r., jak i w 2019 r. stanowiła ona około 63 % nowo zakładanych spółek. Jednocześnie zauważalny jest spadek popularności SARL – w 2015 r. stanowiły one ok. 49% nowo zakładanych spółek, w 2019 r. liczba ograniczyła się do 34 %. Forma spółki akcyjnej, pomimo że do jej założenia wystarczy dwóch akcjonariuszy, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne jest rzadko wybierana.

Informacje ogólne
SARL
SARL jest zbliżona do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
SAS
SAS jest zbliżona do polskiej prostej spółki akcyjnej
Informacje ogólne
SARL
W porównaniu do SAS, jej funkcjonowanie jest w większym stopniu ograniczone przepisami
SAS
W przeciwieństwie do SARL, SAS daje akcjonariuszom dużą swobodę w organizowaniu zasad funkcjonowania spółki
Informacje ogólne
SARL
Zbywanie udziałów na rzecz osób trzecich jest silnie ograniczone; zbycie udziałów podlega co do zasady podatkowi (odpowiednik PCC) w wysokości 3 %
SAS
Zbycie akcji jest co do zasady swobodne i opodatkowane w wysokości 0,1 %
Minimalny kapitał zakładowy
SARL
Brak kapitału minimalnego (1 €)
SAS
Brak kapitału minimalnego (1 €)
Minimalny kapitał zakładowy
SARL
W momencie rejestracji spółki wymagane jest pokrycie całości wkładów niepieniężnych oraz 20 % wkładów pieniężnych, a reszty w ciągu 5 lat
SAS
W momencie rejestracji spółki wymagane jest pokrycie całości wkładów niepieniężnych oraz 50 % wkładów pieniężnych, a reszty w ciągu 5 lat
Dopuszczalna liczba wspólników lub akcjonariuszy
SARL
od 1 do 100
SAS
od 1 bez ograniczenia
Organ zarządzający
SARL
Zarząd
SAS
Prezes spółki (może nim być osoba fizyczna lub prawna)
Organ zarządzający
SARL
W skład zarządu mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne
SAS
Umowa spółki może ustanowić dodatkowe organy zarządzające (np. jeden lub kilku dyrektorów generalnych), wykonujące część kompetencji domyślnie przypadających prezesowi spółki
„Rada Nadzorcza”
SARL
Brak
SAS
Fakultatywna
Badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów
SARL
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów po przekroczeniu określonych progów dotyczących bilansu, przychodów lub zatrudnienia
SAS
Badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów
SARL
SAS
oraz jeżeli spółka jest podmiotem kontrolującym lub kontrolowanym
Roczne sprawozdanie finansowe
SARL
Zatwierdzenie przez zgromadzenie wspólników/akcjonariuszy w ciągu 6 miesięcy od zamknięcia roku obrotowego, złożenie w sądzie w ciągu 1 miesiąca od zatwierdzenia
SAS

2. Spółki osobowe

Spółki osobowe odgrywają niewielką rolę we francuskim życiu gospodarczym. Wynika to przede wszystkim z faktu, że wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Ewentualne korzyści podatkowe wynikające z tego, że to wspólnicy są podatnikami od dochodów spółki, są możliwe do uzyskania, przy spełnieniu odpowiednich warunków, również w spółkach kapitałowych. Spółki osobowe są za to częstym narzędziem do zarządzania majątkiem – w tym przede wszystkim nieruchomościami.

3. Wolny zawód w formie spółki prawa handlowego

Odmiennie niż w Polsce, osoby wykonujące wolne zawody dysponują prawem zorganizowania swojej działalności w formie spółki handlowej (w tym kapitałowej) określanej zbiorczą nazwą SEL – Société d’Exercice Libéral, z których największą popularnością cieszy się forma spółki wzorowanej na spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée – SELARL oraz na uproszczonej spółce akcyjnej, Société d’exercice libéral par actions simplifiée – SELAS.

II. ZATRUDNIENIE WE FRANCJI

Tytułem wstępu warto zwrócić uwagę, że we Francji oprócz kodeksu pracy, zawierającego ogólne unormowania dotyczące prawa pracy, obowiązują również układy zbiorowe (odrębne dla każdej branży, często także regionu), które niejednokrotnie zawierają postanowienia odmienne od kodeksowych. Poniżej przedstawione zostały wyłącznie przepisy kodeksowe. Należy więc mieć na uwadze, że dla różnych zawodów i stanowisk przepisy te mogą się różnić.

1. Umowa o pracę

Umowa o pracę jest podstawową formą zatrudnienia we Francji. W przeciwieństwie do Polski, we Francji nie ma możliwości zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, jeżeli łączący strony stosunek spełnia podstawowe cechy stosunku pracowniczego. Tak zwane „samozatrudnienie” jest natomiast dopuszczalne, jednakże występuje dużo rzadziej niż w Polsce – tylko w przypadku, kiedy wykonywana działalność rzeczywiście jest działalnością niezależną i nie istnieje stosunek podporządkowania pomiędzy samozatrudnionym a kontrahentem. Częstą praktyką inspekcji pracy jest przekwalifikowywanie umów cywilnoprawnych lub umów o współpracę z osobą samozatrudnioną w umowy o pracę, po stwierdzeniu, że relacja łącząca strony ma cechy stosunku pracowniczego.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron pracownikowi przysługuje „odprawa” w wysokości nie mniejszej niż 1/4 miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok stażu pracy do 10 lat i nie mniejszej niż 1/3 za każdy rok stażu powyżej 10 lat.

Rodzaj umowy
Umowa o pracę na czas nieokreślony (CDI)
Czas trwania umowy
nieokreślony
Ograniczenia
Okres wypowiedzenia
 • w zależności od stażu pracy:
  • mniej niż 6 miesięcy: brak kodeksowego okresu wypowiedzenia, okres zwyczajowy lub wynikający z układu zbiorowego
  • od 6 miesięcy do 2 lat: 1 miesiąc
  • ponad 2 lata: 2 miesiące
 • okres wypowiedzenia może ulec wydłużeniu na podstawie postanowień układów zbiorowych
Rodzaj umowy
Umowa o pracę na czas określony (CDD)
Czas trwania umowy
co do zasady do 18 miesięcy
Ograniczenia
 • nie może mieć na celu zatrudnienia pracownika w sposób stały w związku z normalną działalnością pracodawcy
 • może być zawarta tylko w określonych przypadkach, m.in. praca sezonowa, czasowy wzrost działalności u pracodawcy, zastępstwo osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim lub chorobowym, tymczasowy charakter działalności w niektórych branżach (takich jak przeprowadzki, działalność artystyczna)
 • może być przedłużona (tylko przed zakończeniem umowy pierwotnej) dwukrotnie w granicach maksymalnego dopuszczalnego czasu trwania CDD
 • Okres wypowiedzenia
 • nie można rozwiązać przed upływem terminu, na jaki została zawarta, chyba że strony w umowie postanowią inaczej
 • co do zasady, z upływem okresu na jaki pracownik został zatrudniony, przysługuje mu odszkodowanie z tytułu niestabilności zatrudnienia, w wysokości 10 % całego wynagrodzenia brutto wypłaconego w czasie trwania umowy
 • wysokość wyżej wymienionego odszkodowania może być obniżona na podstawie postanowień układu zbiorowego lub wewnętrznego regulaminu pracy
 • Rodzaj umowy
  Okres próbny
  Czas trwania umowy
 • w umowie na czas nieokreślony, w zależności od zajmowanego stanowiska i poziomu kwalifikacji maksymalny czas trwania okresu próbnego wynosi od 2 do 4 miesięcy
 • w umowie na czas określony, maksymalny czas trwania okresu próbnego wynosi 1 dzień na każdy tydzień trwania umowy, maksymalnie 2 tygodnie w umowach na okres do 6 miesięcy oraz maksymalnie 1 miesiąc w umowach dłuższych
 • Ograniczenia
 • okres próbny jest zawsze zawarty w umowie
 • okres próbny może zostać przedłużony wyłącznie, jeśli możliwość taką przewiduje branżowy układ zbiorowy oraz tylko w granicach maksymalnego dopuszczalnego czasu trwania
 • Okres wypowiedzenia
  • długość okresu wypowiedzenia zależy od ilości przepracowanych dni:
   • do 8 dni: 24 godziny
   • od 8 dni do 1 miesiąca: 48 godzin
   • od 1 miesiąca do 3 miesięcy: 2 tygodnie
   • powyżej 3 miesięcy: 1 miesiąc

  2. Wyanagrodzenie

  Wynagrodzenie nie może być niższe od krajowej płacy minimalnej (SMIC), wynoszącej w 2021 r. 1.589,47 € brutto. Jednakże układy zbiorowe systematycznie przewidują inne, wyższe minimalne wynagrodzenie dla konkretnych stanowisk. Należy wówczas wypłacać wynagrodzenie co najmniej w wysokości przewidzianej w danym układzie. Wysokość minimalnego wynagrodzenia często jest również uzależniona od stażu pracy u danego pracodawcy.

  3. Składki na ubezpieczenia społeczne

  Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane są, podobnie jak w Polsce, w części przez pracownika a w części przez pracodawcę. Procentowa wartość składki w stosunku do wynagrodzenia brutto różni się w zależności od wysokości wynagrodzenia. Niektóre składki pobiera się tylko od określonego rocznego limitu wynagrodzenia, inne od całego wynagrodzenia uzyskanego w danym roku.

  4. Czas pracy

  Dobowy czas pracy we Francji wynosi 7 godzin, a tygodniowy 35 godzin. Dobowy czas pracy może zostać wydłużony, z uwagi na przejściowy wzrost aktywności przedsiębiorstwa, maksymalnie do 12 godzin po uzyskaniu zezwolenia inspekcji pracy lub jeśli zostało to przewidziane w układzie zbiorowym.

  Dodatek do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wynosi w rozliczeniu tygodniowym 25 % za pierwsze 8 godzin i 50 % za każdą kolejną. W układzie zbiorowym może być przewidziany inny dodatek, także mniejszy (jednakże co najmniej 10 %) lub rekompensata w postaci dodatkowych dni wolnych.

  Niezależnie od przysługującego pracownikowi prawa do nieprzerwanego odpoczynku dobowego w wymiarze 11 godzin, w każdym tygodniu przysługuje mu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku (z pewnymi wyjątkami, np. w budownictwie jest to co najmniej 48 godzin). Z reguły wypoczynek tygodniowy powinien przypadać na niedzielę. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki stosowane np. w handlu i turystyce.

  W związku z pandemią Covid-19 rozporządzenie z dnia 25 marca 2020 przewidziało wyjątkowe regulacje w zakresie płatnych urlopów, czasu pracy oraz dni przeznaczonych do odpoczynku. Postanowiono m.in., że w przedsiębiorstwach należących do sektorów niezbędnych dla bezpieczeństwa Narodu oraz ciągłości życia ekonomicznego i społecznego, maksymalny czas pracy przewidziany Kodeksem pracy może być wydłużony do 12 godzin. Przepisy derogacyjne, przewidziane tym rozporządzeniem, mają zastosowanie do 31 grudnia 2020 r.

  5. Urlop

  Za każdy przepracowany miesiąc pracownik uzyskuje 2,5 dnia urlopu płatnego, co łącznie kumuluje się do 30 dni urlopu za cały przepracowany rok. Pracownik może jednorazowo odebrać maksymalnie 24 dni nieprzerwanego urlopu, co do zasady w okresie od 1 maja do 21 października.

  Dla większości branż początek okresu rozliczeniowego, czyli moment, od którego nalicza się wymiar należnego urlopu, przypada na 1 czerwca poprzedniego roku kalendarzowego. Sektorem, w którym obowiązują inne terminy (1 kwietnia – 31 marca) jest między innymi budownictwo i roboty publiczne.

  Jeżeli nic innego nie zostało przewidziane w układzie zbiorowym ani przez pracodawcę, urlop jest wykorzystywany w dni od poniedziałku do soboty. Dla przykładu, jeśli pracownik przebywa na urlopie od poniedziałku rano do niedzieli wieczorem, wykorzystuje 6 dni urlopu (poniedziałek-sobota). Tym samym pomimo tego, iż na pierwszy rzut oka wydaje się, iż francuskim pracownikom przysługuje większa ilość dni urlopowych, jest ona w istocie jest niemalże porównywalna do wymiaru urlopu przewidzianego przez polski kodeks pracy, bowiem polski pracownik, który przebywa 1 tydzień na urlopie wykorzystuje tylko 5 dni urlopowych.

  Zwrócić należy uwagę, że w celu przeciwdziałania konsekwencjom ekonomicznym, finansowym i społecznym pandemii Covid-19, pracodawca może m.in. zadecydować o obowiązku odebrania przez pracownika urlopu, w wymiarze maksymalnym 6 dni – w tym także przed rozpoczęciem okresu, w którym pracownik jest w normalnych warunkach uprawniony do jego odebrania.

  6. Związki zawodowe

  Związki zawodowe we Francji istnieją na poziomie regionalnym, branżowym, a także zakładowym. Mimo że liczba pracowników należących do związków zawodowych nie jest duża (około 10 %), odgrywają one bardzo ważną rolę w stanowieniu przepisów prawa pracy poprzez zawieranie układów zbiorowych, odrębnych dla każdej branży, a niekiedy także regionu, oraz porozumień zakładowych. Regulują one w sposób szczegółowy oraz z pierwszeństwem przed kodeksem pracy, prawo pracy, mogąc zawierać zarówno postanowienia korzystniejsze od kodeksowych, jak i mniej korzystne.

  Co ważne, reforma kodeksu pracy z 2017 roku odwróciła hierarchię układów zbiorowych przyznając nadrzędną rolę porozumieniom wewnątrzzakładowym, zawieranych między pracodawcą a jego pracownikami. Porozumienia te pozwalają na uregulowanie wielu kwestii związanych z organizacją pracy (z wyłączeniem m. in. wynagrodzenia), w sposób odmienny niż układy zbiorowe lub ustawowe przepisy prawa pracy, umożliwiając tym samym lepsze dostosowanie warunków pracy do sytuacji danego przedsiębiorstwa.

   

  KATEGORIA
  Minimalne wynagrodzenie brutto
   (SMIC)
  DANE LICZBOWE
  1.589,47 € miesięcznie
  UWAGI
  KATEGORIA
  Minimalne wynagrodzenie brutto
   (SMIC)
  DANE LICZBOWE
  10,48 € na godzinę
  UWAGI
  KATEGORIA
  Koszt całkowity pracownika zatrudnionego za minimalne wynagrodzenie
   (SMIC)
  DANE LICZBOWE
  1.656 €
  UWAGI
  KATEGORIA
  Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto
  DANE LICZBOWE
  sektor publiczny : 2.832 €
  UWAGI
  dane za rok 2018
  KATEGORIA
  Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto
  DANE LICZBOWE
  sektor prywatny : 2.990 €
  UWAGI
  dane za rok 2016
  KATEGORIA
  Koszt całkowity pracownika zatrudnionego za średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze prywatnym
  DANE LICZBOWE
  4.062 €
  UWAGI
  KATEGORIA
  Składki na ubezpieczenie społeczne
  DANE LICZBOWE

  Tytułem przykładu:

  • przy minimalnym wynagrodzeniu brutto, składki wynoszą około 25 % wynagrodzenia brutto
  • przy średnim wynagrodzeniu w sektorze prywatnym, składki wynoszą około 42 % wynagrodzenia brutto
  • przy wynagrodzeniu brutto w wysokości 5.000 €, składki wynoszą około 44 % wynagrodzenia brutto
  UWAGI
 • wysokość składek zależy od wielu czynników, a w największym stopniu od wysokości wynagrodzenia.
 • pracodawcy mają obowiązek zaproponować pracownikom dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne i partycypować co najmniej w 50 % jego kosztów (faktycznego obliczenia i zapłaty dokonuje pracodawca). Pracownik może zrezygnować z takiego ubezpieczenia.
 • KATEGORIA
  Poziom bezrobocia
  DANE LICZBOWE
  7,3 %
  UWAGI
  dane za I trymestr 2021 r.
  KATEGORIA
  Wiek emerytalny
  DANE LICZBOWE
  62 lata
  UWAGI
  KATEGORIA
  Wymiar czasu pracy
  DANE LICZBOWE
 • 7 godzin dziennie
 • 35 godzin tygodniowo
 • UWAGI
  KATEGORIA
  Wymiar urlopu
  DANE LICZBOWE
  30 dni
  UWAGI
  Urlop wykorzystywany jest w dni od poniedziałku do soboty
  KATEGORIA
  Koszty podróży służbowej
  DANE LICZBOWE
  • zwracane na podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych lub ryczałtowo
  • wysokość ryczałtu przewidziana jest w układzie zbiorowym
  UWAGI

  Tytułem przykładu, maksymalny ryczałt niepodlegający składkom na ubezpieczenie społeczne (przez pierwsze 3 miesiące podróży służbowej) w regionie paryskim wynosi:

  • nocleg: 68,10 €
  • wyżywienie 19,00 €
  KATEGORIA
  Zakaz konkurencji dla pracownika
  DANE LICZBOWE
  • odpłatny
  • wysokość odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji nie jest ustawowo określona, zazwyczaj wynosi między 1/3 a 1/2 wynagrodzenia
  UWAGI
  • W czasie trwania stosunku pracy zakaz konkurencji obowiązuje pracownika, niezależnie od tego, czy zostało to zastrzeżone w umowie
  • zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy powinien być:
   • uzasadniony interesami pracodawcy
   • ograniczony w czasie i przestrzeni

  III. PODATKI WE FRANCJI

  Istotne znaczenie dla polskich przedsiębiorców oraz osób fizycznych mających rezydencję podatkową w Polsce mają postanowienia polsko-francuskiej umowy z dnia 20 czerwca 1975 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków dochodowych. Umowa ta przewiduje w szczególności zasadę unikania podwójnego opodatkowania tego samego przychodu.

  We Francji, do 2019 roku, pracodawca nie pobierał zaliczki na podatek dochodowy. Podatek płacił samodzielnie pracownik za dany rok, co do zasady w kolejnym roku w 3 ratach. Od 1-go stycznia 2019 r. zaliczka na PIT jest pobierana i płacona co miesiąc przez pracodawcę, podobnie jak w polskim systemie.

  W określonych sytuacjach, spółki kapitałowe mogą zdecydować się na opodatkowanie swoich dochodów według reguł przewidzianych dla spółek osobowych, to jest według stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Możliwość ta została przewidziana w szczególności dla tak zwanych „rodzinnych SARL” (spółek, których wspólnikami są członkowie tej samej rodziny), bez ograniczeń czasowych bądź dotyczących skali działalności. Pozostałe SARL, SA lub SAS, spełniające określone warunki w zakresie skali działalności, mogą także w ciągu pierwszych pięciu lat obrotowych złożyć „opcję” opodatkowania według stawki PIT. Taka opcja jest ważna przez okres 5 lat obrotowych, bądź do czasu przekroczenia określonej skali działalności.
   

  Stawki podatku CIT we Francji:

  KATEGORIA
  Podatek dochodowy od osób prawnych dla spółek o obrocie mniejszym niż 7.63 miliona €
  STAWKA OPODATKOWANIA
  od 01/01/2020
  od 01/01/2021
  od 01/01/2022
  UWAGI
  KATEGORIA
  Podatek dochodowy od osób prawnych dla spółek o obrocie mniejszym niż 7.63 miliona €
  STAWKA OPODATKOWANIA
  od 0 do 38.120 €
  15 %
  15 %
  15 %
  UWAGI
  KATEGORIA
  Podatek dochodowy od osób prawnych dla spółek o obrocie mniejszym niż 7.63 miliona €
  STAWKA OPODATKOWANIA
  od 38.120 do 500.000 €
  28 %
  26,5 %
  25 %
  UWAGI
  KATEGORIA
  Podatek dochodowy od osób prawnych dla spółek o obrocie mniejszym niż 7.63 miliona €
  STAWKA OPODATKOWANIA
  ponad 500.000 €
  28 %
  26,5 %
  25 %
  UWAGI
  KATEGORIA
  Podatek dochodowy od osób prawnych dla spółek o obrocie większym niż 7.63 miliona €
  STAWKA OPODATKOWANIA
  od 0 do 500.000 €
  28 %
  26,5 %
  25 %
  UWAGI
  KATEGORIA
  Podatek dochodowy od osób prawnych dla spółek o obrocie większym niż 7.63 miliona €
  STAWKA OPODATKOWANIA
  powyżej 500.000 €
  28 %
  26,5 %
  25 %
  UWAGI
  KATEGORIA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  STAWKA OPODATKOWANIA
  za 2020 r.
  UWAGI
  • począwszy od 2019 r., wysokość progów podatkowych jest corocznie aktualizowana o wskaźnik inflacji
  • zasadą jest wspólne rozliczanie się gospodarstwa domowego, w skład którego poza małżonkiem mogą wejść również dzieci poniżej 21 roku życia (poniżej 25 lat jeżeli kontynuują naukę), co może istotnie obniżyć należny podatek
  • wysokość podatku zależy nie tylko od dochodu, ale także od kosztów, jakie ponosi podatnik. W deklaracji zgłasza się bowiem nie tylko uzyskane dochody, ale także niektóre poniesione wydatki, takie jak koszty utrzymania dzieci, osób starszych, które przekroczyły 75 rok życia itp.
  KATEGORIA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  STAWKA OPODATKOWANIA
  od 0 do 10.064 €
  0 %
  UWAGI
  KATEGORIA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  STAWKA OPODATKOWANIA
  od 10.065 € do 25.659 €
  11 %
  UWAGI
  KATEGORIA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  STAWKA OPODATKOWANIA
  od 25.660 € do 73.369 €
  30 %
  UWAGI
  KATEGORIA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  STAWKA OPODATKOWANIA
  od 73.370 € do 157.806 €
  41 %
  UWAGI
  KATEGORIA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  STAWKA OPODATKOWANIA
  powyżej 157.807 €
  45 %
  UWAGI
  KATEGORIA
  Podatek od dywidend dla osób fizycznych
  STAWKA OPODATKOWANIA
  • na stawkę w wysokości 30 % składają się dwie części:
   • 12,8 % z tytułu podatku dochodowego
   • 17,2 % z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
  UWAGI
  • osoby fizyczne o dochodach mniejszych niż 50.000 €, bądź małżeństwa wspólnie rozliczające PIT o łącznym dochodzie mniejszym niż 75.000 €, są zwolnione z części „dochodowej” podatku od dywidend (tj. części wynoszącej 12,8 %)
  • osoby niebędące francuskimi rezydentami podatkowymi objęte są wyłącznie „dochodową” częścią podatku od dywidend, chyba że międzynarodowe przepisy podatkowe stanowią korzystniej
  KATEGORIA
  VAT
  STAWKA OPODATKOWANIA
  • 20 % – stawka podstawowa
  • 10 % – m.in. produkty i usługi budowlane, surowce, usługi hotelowe i gastronomiczne
  • 5,5 % – m.in. produkty spożywcze i higieny osobistej, książki,
  • 2,1 % – m.in. leki
  UWAGI